Gesprekkencyclus

Afspraken

Het is belangrijk dat leidinggevende en werknemer over werkdruk en (on)gewenste omgangsvormen in gesprek zijn. Regelmatig bewuste aandacht voor het onderwerp helpt beiden een eventuele onbalans tijdig te signaleren en deze zo goed mogelijk te herstellen. De gesprekkencyclus is het moment bij uitstek om gezamenlijk de regelmogelijkheden optimaal te benutten.

Aanpak

  • In de gesprekkencyclus tussen leidinggevende en werknemer staat ten minste eenmaal per jaar ‘werkdruk’ op de agenda.
  • Besproken wordt in hoeverre de werknemer een onbalans tussen belasting en belastbaarheid ervaart (overbelasting of onderbelasting) en in hoeverre werknemer en leidinggevende signalen van onbalans hebben waargenomen. In het geval van een onbalans wordt besproken welke factoren van invloed zijn op de onbalans en hoe de balans kan worden hersteld.
  • Waar zinvol worden afspraken ter herstel van de balans gemaakt. De gemaakte afspraken worden in het verslag opgenomen.
  • Uiteraard is niet alleen van belang dát werkdruk wordt besproken, ook de wijze waarop het gesprek wordt gevoerd bepaalt of het gesprek bijdraagt aan (het herstel van) de balans. Een open en vertrouwelijke sfeer is een belangrijke randvoorwaarde.

Voor wie

Voor alle leidinggevenden en werknemers.

Verantwoordelijkheid werkgever

De werkgever draagt er zorg voor dat leidinggevenden en werknemers expliciet en constructief stil staan bij werkdruk.

Verantwoordelijkheid werknemer

Je bereidt het gesprek met de leidinggevende goed voor en bespreekt werkdrukaspecten. Wanneer daar aanleiding toe is neem je het initiatief en verzoek je de leidinggevende om een gesprek met daarin werkdruk als bespreekpunt.

Relatie met wet/regelgeving

Arbowet Artikel 3

Doel

Signalen van (dreigende) onbalans worden tijdig onderkend. Waar zinvol worden tijdig acties om werkdruk te verminderen gezamenlijk bedacht en uitgevoerd.

Nadere informatie

Leidinggevende.