Over A+O fonds Rijk

Arbeidsmarkt- en Opleidingsfonds Rijk

Het Arbeidsmarkt- en Opleidingsfonds van het Rijk (A+O fonds Rijk) is een onafhankelijke stichting. In het fonds werkt het Rijk als werkgever samen met vakorganisaties die de werknemers vertegenwoordigen. Dit zijn de vakorganisaties FNV Overheid, AC Rijksvakbonden, CNV Overheid en CMHF. In het bestuur van het A+O fonds Rijk zitten zowel leden van deze vakorganisaties als vertegenwoordigers van de werkgever Rijk.

De werkgever en de werknemersorganisaties (de sociale partners) werken ook samen in het Sectoroverleg Rijk (SOR). Daarin onderhandelen ze bijvoorbeeld over een cao. De activiteiten van het A+O fonds Rijk zijn een aanvulling op het werk van de SOR en het werk binnen de Rijksorganisatie.

 

Doelstelling

Het A+O fonds Rijk wil dat de werkgever en werknemers samen blijven leren en vernieuwen. Zó blijft het Rijk een aantrekkelijke en toegankelijke organisatie waar mensen met plezier hun werk doen. Onze doelstelling is dan ook: bijdragen aan betekenisvol werk, ontwikkeling en werkplezier van rijksmedewerkers, nu en in de toekomst.

Hoe fonds draagt bij aan dit doel door:

 • innovatie te stimuleren, bijvoorbeeld via experimenten;
 • subsidies te verlenen;
 • activiteiten aan te bieden die medewerkers helpen om zich te leren en ontwikkelen;
 • kennis en ervaringen uit de sector te verzamelen, te verrijken en te delen;
 • de dialoog tussen sociale partners, medewerkers en de werkgever te stimuleren.

Samenvatting beleidsplan 2020

BELEIDSPLAN

Initiëren, coördineren, stimuleren en ontwikkelen: dat is de rol van het A+O fonds Rijk. Om te kunnen zorgen dat rijksmedewerkers betekenisvol werk hebben en met plezier hun werk goed kunnen blijven doen, staat in de ogen van het bestuur de menselijke maat in een inclusieve werkomgeving centraal. In een inclusieve werkomgeving komen alle (toekomstige) werknemers met hun talenten tot hun recht.

Afbeelding training Rijk

Bestuur van A+O fonds Rijk

Het bestuur van het A+O fonds Rijk bestaat uit vertegenwoordigers van werknemers en de werkgever Rijk.

De werknemers worden vertegenwoordigd door:

 • Marco Ouwehand, FNV Overheid – voorzitter
 • Gabriella Buisman, CNV Overheid
 • Aleid Ringelberg, CMHF
 • Peter Wulms, Ambtenarencentrum

Namens de werkgever hebben zitting:

 • Vries Kool, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties –  secretaris/penningmeester
 • Karen de Boer, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Jowi Bijsterbosch, Belastingdienst / Ministerie van Financiën
 • Marjolijn Grijns, Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Yvonne Salden is fondsmanager van het A+O fonds Rijk.

Jaarverslagen

JAARVERSLAGEN

Hier tref je de jaarverslagen aan die het A+O fonds Rijk de afgelopen vijfjaren uit heeft gebracht.

De Wet normering topinkomens (WNT) is van toepassing op het A+O fonds Rijk. Daarom is op deze site het WNT verantwoordingsdocument opgenomen. Zie hiervoor Jaarverslag 2016.

Aanleverdata projectvoorstellen

Medewerkers, leidinggevenden of hr-adviseurs die namens rijksmedewerkers of de werkgever Rijk een voorstel willen indienen voor een project van het A+O fonds Rijk, of een arbeidsmarktsubsidie willen aanvragen voor een eigen initiatief, dienen dit voorstel in bij het bestuur van het A+O fonds Rijk.
Het Dagelijks Bestuur oordeelt in eerste instantie over alle voorstellen. Vervolgens beslist het Algemeen Bestuur over een projectvoorstel. Projecten kunnen na goedkeuring van het Algemeen Bestuur van start.
Wil je een projectvoorstel indienen, neem dan contact op met het bureau van het A+O fonds Rijk via info@aofondsrijk.nl. Houd in ieder geval rekening met de volgende aanleverdata in 2020:

 • Indienen projectvoorstel: 28 januari 2020, 24 maart 2020, 18 augustus 2020 en 22 oktober 2020
 • Eerste bespreking: 13 februari 2020, 6 april 2020, 3 september 2020 en 5 november 2020
 • Beslissing bestuur: 17 maart 2020, 14 mei 2020, 29 september 2020 en 1 december 2020.