Arbocatalogus

Veilig en gezond werken? Gebruik de Arbocatalogus!

Gezond en veilig werken, dat willen we allemaal graag. Jij toch ook? Wil je weten hoe? Kijk dan in de Arbocatalogus! Hierin staat simpel en praktisch hoe je goed kunt omgaan met bijvoorbeeld hoge werkdruk en/of veel beeldschermwerk.

In de Arbocatalogus van het Rijk staat hoe we gezamenlijk, als werkgevers en werknemers, invulling geven aan de Arbowet. Dit doen we omdat we gezond en veilig werken belangrijk vinden. Deze Arbocatalogus is in 2022 vernieuwd en is geldig tot 2028. In de Arbocatalogus staat wat er nodig is aan beleid, hoe je de arbeidsrisico’s kunt voorkomen, herkennen en aanpakken en wat er nodig is aan voorlichting en instructie.

Foto arbocatalogus rijk

De Arbocatalogus bevat afspraken en handRIJKingen voor:

 • Beeldschermwerk; we werken steeds meer achter het beeldscherm, zowel thuis als op het werk. Maar we weten ook dat langdurig beeldschermwerk kan lijden tot gezondheidsklachten.
 • Werkdruk; als medewerkers te lang te maken hebben met werkdruk, ontstaat werkstress. Als werkstressoren te groot zijn of te lang duren, kunnen klachten ontstaan.
 • Ongewenste omgangsvormen (tussen werknemers onderling en tussen werknemers en leidinggevenden); Kunnen bestaan uit: agressie en geweld, pesten, discriminatie en seksuele intimidatie in woord en gebaar.
 • Agressie en geweld (door externe mensen naar medewerkers); Heeft verschillende uitingsvormen, zoals verbale en fysieke agressie, pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie.

Met deze afspraken en handRIJKingen uit de Arbocatalogus kan iedereen zijn bijdrage leveren en rol pakken: bestuurders, leidinggevenden, preventiemedewerkers, HR-medewerkers, Arboprofessionals, mensen van Inkoop, OR-leden en alle andere 150.000 medewerkers van het Rijk.

De Arbeidsinspectie heeft de afspraken en handRIJKingen uit de Arbocatalogus positief getoetst.  Dit betekent dat de Arbeidsinspectie als uitgangspunt gebruikt bij het handhaven. De Arbocatalogus heeft dus een formele (of bindende) status. Het is van toepassing op alle rijksmedewerkers met uitzondering van Defensiepersoneel.

Onderdelen Arbocatalogus Rijk:

Algemene afspraken arbobeleid

Beeldschermwerk

Agressie en geweld

Werkdruk

Ongewenste omgangsvormen

Handreiking COVID-19 kantoren Rijksoverheid

Toolkit Arbocatalogus Rijk

De arbocatalogus werkdruk, ongewenste omgangsvormen en agressie en geweld door derden is december 2022 positief getoetst door de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA). Dit betekent dat NLA deze arbocatalogus als referentiekader hanteert bij haar handhavingsbeleid. De arbocatalogus is daarmee niet vrijblijvend. Je mag als werkgever afwijken van de arbocatalogus. Maar dan moet je als werkgever wel goed onderbouwd aantonen dat het alternatief voldoet aan de Arbowet en hetzelfde (of hoger) beschermingsniveau als hier beschreven wordt bereikt.

De arbocatalogus Rijk is opgesteld in opdracht van het Sector Overleg Rijk. Over de inhoud is overeenstemming bereikt tussen de sociale partners vertegenwoordigd in het Sector Overleg Rijk.

Deze arbocatalogus is geldig tot december 2028. Om haar geldigheid te behouden moet de arbocatalogus voor die datum volgens de laatste wetenschappelijke en praktische inzichten bijgewerkt worden en opnieuw ter toetsing bij NLA worden aangeboden.

Wat vind je in de arbocatalogus?

In de arbocatalogus staat beschreven welke onderdelen en aanpak een arbobeleid ten minste moet omvatten.

Voor de arbeidsrisico’s beeldschermwerk, werkdruk, ongewenste omgangsvormen, agressie en geweld door derden, en COVID-19 kantoren is opgenomen:

 • Een algemene uitleg over het arbeidsrisico.
 • De voor het arbeidsrisico geldende arbowet- en regelgeving.
 • Voor beleid, voorkomen, herkennen, aanpakken en voorlichting en instructie:
  • Afspraken: wat ten minste wordt verwacht bij de aanpak van het arbeidsrisico: de voor de Sector Rijk gemaakte bindende beschermingsafspraken.
  • HandRIJKingen om concreet invulling te geven aan de afspraken. Of om aan de slag te gaan als je meer wilt doen dan de afspraken.