Arbocatalogus

Wat is de arbocatalogus Rijk?

In de Arbeidsomstandighedenwet – of kortweg: de Arbowet – staan regels voor werkgevers en werknemers om de arbeidsgerelateerde gezondheid, veiligheid en welzijn van werknemers te waarborgen. Naleving van deze Arboregels vindt het Rijk erg belangrijk, om gezondheidsproblemen door het werk te voorkomen.

De Arbowet is een zogeheten kaderwet. Dat betekent dat er geen concrete regels staan, maar algemene bepalingen over het te voeren arbobeleid in organisaties. In de arbocatalogus Rijk staat beschreven hoe het Rijk invulling geeft aan de algemene bepalingen uit de Arbowet ten aanzien van het arbobeleid en specifiek vijf arbeidsrisico’s.

De arbeidsrisico’s beschreven in deze arbocatalogus Rijk zijn:
• Beeldschermwerk
• Werkdruk
• Ongewenste omgangsvormen
• Agressie en geweld door derden
COVID-19 kantoren wordt aangeboden als Handreiking.

De arbocatalogus Rijk is van toepassing op alle rijksmedewerkers met uitzondering van Defensiepersoneel. De arbocatalogus is voornamelijk bedoeld voor de preventiemedewerker en arboprofessional, maar alle rijksmedewerkers kunnen er gebruik van maken. Zo kunnen ook de OR, leidinggevenden en werknemers er hun voordeel mee doen.

Foto arbocatalogus rijk

Onderdelen Arbocatalogus Rijk:

Algemene afspraken arbobeleid

Lees verder

Beeldschermwerk

Lees verder
Foto beeldscherm

Agressie en geweld

Lees verder
Foto agressie

Werkdruk

Lees verder
Zebrapad

Ongewenste omgangsvormen

Lees verder
Foto werkdruk

Handreiking COVID-19 kantoren Rijksoverheid

Lees verder

De arbocatalogus werkdruk, ongewenste omgangsvormen en agressie en geweld door derden is december 2022 positief getoetst door de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA). Dit betekent dat NLA deze arbocatalogus als referentiekader hanteert bij haar handhavingsbeleid. De arbocatalogus is daarmee niet vrijblijvend. Je mag als werkgever afwijken van de arbocatalogus. Maar dan moet je als werkgever wel goed onderbouwd aantonen dat het alternatief voldoet aan de Arbowet en hetzelfde (of hoger) beschermingsniveau als hier beschreven wordt bereikt.

De arbocatalogus Rijk is opgesteld in opdracht van het Sector Overleg Rijk. Over de inhoud is overeenstemming bereikt tussen de sociale partners vertegenwoordigd in het Sector Overleg Rijk.

Deze arbocatalogus is geldig tot december 2028. Om haar geldigheid te behouden moet de arbocatalogus voor die datum volgens de laatste wetenschappelijke en praktische inzichten bijgewerkt worden en opnieuw ter toetsing bij NLA worden aangeboden.

Wat vind je in de arbocatalogus?

In de arbocatalogus staat beschreven welke onderdelen en aanpak een arbobeleid ten minste moet omvatten.

Voor de arbeidsrisico’s beeldschermwerk, werkdruk, ongewenste omgangsvormen, agressie en geweld door derden, en COVID-19 kantoren is opgenomen:
• Een algemene uitleg over het arbeidsrisico.
• De voor het arbeidsrisico geldende arbowet- en regelgeving.
• Voor beleid, voorkomen, herkennen, aanpakken en voorlichting en instructie:
o Afspraken: wat ten minste wordt verwacht bij de aanpak van het arbeidsrisico: de voor de Sector Rijk gemaakte bindende beschermingsafspraken.
o HandRIJKingen om concreet invulling te geven aan de afspraken. Of om aan de slag te gaan als je meer wilt doen dan de afspraken.