Arbocatalogus Beeldschermwerk

Wat is de arbocatalogus Rijk?

In de arbocatalogus Rijk is opgenomen op welke concrete manieren de werkgever bescherming biedt opdat er veilig en gezond gewerkt wordt. De beschreven maatregelen en middelen, te weten de werkafspraken beeldschermwerk en de handRIJKingen, waarborgen dat voldaan wordt aan de vereisten uit de Arbowetgeving. De arbocatalogus Rijk is van toepassing op alle Rijksambtenaren met uitzondering van Defensiepersoneel.De arbocatalogus Rijk  is opgesteld in opdracht van het Sector Overleg Rijk. Over de inhoud is overeenstemming bereikt tussen de sociale partners vertegenwoordigd in het Sector Overleg Rijk.

Wat vind je in de arbocatalogus?

In de arbocatalogus kun je zien:

 • Welk beleid er op het gebied van veilig en gezond werken gevoerd wordt.
 • Welke afspraken er gelden voor minimum bescherming.
 • Welke concrete oplossingen er zijn om risico’s te verkleinen dan wel te vermijden.

Per onderwerp wordt het volgende aangeboden:

 • Een korte introductie over het onderwerp en de aanpak van desbetreffende risico’s.
 • De voor het onderwerp geldende wet- en regelgeving.
 • De voor de Sector Rijk gemaakte concrete beschermingsafspraken
 • Een overzicht van middelen en instrumenten die voor de aanpak van de risico’s in te zetten zijn. Deze zijn onderverdeeld in:

 

 1. minimum (d.w.z. bindende) Arbo afspraken beeldschwermwerk
 2. suggesties voor een verdere invulling van uw arbobeleid die zijn opgenomen in zogenoemde Arbo handRIJKingen, namelijk:

Werken bij het Rijk: dynamisch, veilig en gezond

Dynamisch omdat de overheid en dus uw werk voortdurend in beweging is. Veilig en gezond omdat bij de overheid veel aandacht is voor uw veiligheid en gezondheid. Er is een stevig arbobeleid en met dat beleid wordt een optimale prestatie van de werknemers nagestreefd. Dit betekent een hoge productiviteit, innovatief en zonder het risico dat het werk schade aan uw gezondheid veroorzaakt.

Investeren in preventie loont. Werkgever en werknemer hebben daarbij een gezamenlijke en gedeelde verantwoordelijkheid om de inzetbaarheid van de medewerker maximaal in stand te houden:

 • Van de werkgever – en dus van iedere leidinggevende – wordt verwacht dat deze de vereiste beschermingsmaatregelen onder de aandacht brengt van de medewerker en er op toe ziet dat deze worden toegepast.
 • Van de werkgever – en dus van iedere leidinggevende – wordt verwacht dat deze minimaal één keer per jaar de werkomstandigheden bespreekt met de werknemer (ARAR artikel 71).
 • Het periodiek houden van een personeelsmonitor/internetspiegel geeft informatie voor het management. Hierbij dient blijvend aandacht te worden besteed aan de zaken die goed gaan en zaken die verbeterd moeten worden dienen doelgericht en effectief opgepakt te worden.
 • Van de werknemer wordt verwacht dat deze de aangeboden beschermingsmaatregelen toepast, mogelijkheden tot verbetering actief signaleert en risico’s meldt.

Maak er gezond werk van

De arbocatalogus activeert en ondersteunt werkgever en medewerkers(vertegenwoordiging). In de arbocatalogus zijn de mogelijkheden om gezond en veilig te werken op een inzichtelijk manier beschreven. De afspraken en middelen die in de arbocatalogus staan zijn geen doel op zich, maar hulpmiddelen. Ieder departement gebruikt deze catalogus om het eigen arbobeleid invulling te geven, afgestemd op de eigen situatie, en tenminste op het niveau zoals dat binnen de kaders van de arbocatalogus is afgesproken.Het streven is om de in de arbocatalogus opgenomen informatie maximaal te benutten. De verwachting daarbij is overigens dat departementen maatregelen nemen of reeds genomen hebben die hier nog boven uit stijgen. De beschermende maatregelen worden als integraal onderdeel in de bedrijfsprocessen opgenomen. Op deze manier krijgen medewerkers de maatregelen in het werk als vanzelf aangeboden en hoeven hier niet naar te zoeken. Uiteraard is het ook de bedoeling dat de werknemers zelf putten uit de arbocatalogus om hun werk zo veilig en gezond mogelijk vorm te geven. Het is immers in ieders belang om de afspraken en handRIJKingen toe te passen.

Het blijft noodzakelijk om voortdurend aandacht te geven aan dit onderwerp, maar in de afspraken die in de arbocatalogus zijn opgenomen is de  eerder genoemde ‘vanzelfsprekendheid’ zoveel als mogelijk ingebouwd. Naarmate deze middelen en maatregelen meer geïntegreerd worden in de bedrijfsvoering, hoeft de organisatie daar minder actieve aandacht aan te geven om hetzelfde beschermingsniveau te bereiken.

Het is de uitdaging in de komende jaren de maatregelen en middelen die in de arbocatalogus zij opgenomen steeds verder te ontwikkelen in deze richting. Hierbij zal actief gezocht worden naar vooruitstrevende oplossingen die binnen de rijksonderdelen worden toegepast ter borging van optimale arbeidsomstandigheden.

In het overleg tussen de sociale partners wordt regelmatig bekeken welke mogelijkheden er zijn om het beschermingsniveau verder te verbeteren. Nieuwe afspraken zullen in de arbocatalogus worden verwerkt.