Subsidie aanvragen voor een arbeidsmarktproject

Goed idee voor een arbeidsmarktproject? Vraag een subsidie aan bij A+O fonds Rijk!

Als rijksmedewerker, rijksorganisatie of onderdeel daarvan kan bij het A+O fonds Rijk subsidie worden aangevraagd voor initiatieven en projecten die zorgen voor vernieuwing binnen de sector. Bijvoorbeeld projecten die bijdragen aan de professionaliteit, vitaliteit en mobiliteit van medewerkers. Of initiatieven waardoor meer mensen de kans krijgen op een baan bij het Rijk. Het moet wel gaan om aanvullende activiteiten, dus activiteiten die niet direct tot de taak van de werkgever behoren.

Foto laptop met mensen

Thema’s

 • Voorbereiden op nieuwe manieren van werken:
  Denk aan initiatieven om digitale vaardigheden of nieuwe manieren van samenwerken te stimuleren, mogelijkheden om werk slimmer te organiseren, en innovatieve manieren om medewerkers meer te betrekken.
 • Leren en ontwikkelen
  Denk aan werkend leren, leren op de werkplek, loopbaanoriëntatie of een workshop.
 • Veilig en inclusieve werkomgeving
  Denk aan initiatieven die zorgen voor een werkomgeving waar medewerkers zich veilig en gewaardeerd voelen, inzet van de kennis en ervaring van ouderen, meer mogelijkheden voor mensen met een arbeidsbeperking, of meer mogelijkheden voor jongeren.
 • Gezond en vitaal werken
  Denk aan initiatieven gericht op het verminderen van werkdruk, tegengaan van verzuim en het stimuleren van een werk-privé balans.

Elke rijksmedewerker kan een idee aandragen. We vinden het belangrijk dat je idee gesteund wordt door je organisatie. Daarom vragen we of de directie en de OR van je organisatie je aanvraag mede ondertekent.

Ook verwachten we dat je organisatie een deel van de kosten draagt voor de uitvoering van het project. Wanneer het A+O fonds Rijk je plan goedkeurt, ontvangt je organisatie een subsidie voor maximaal 75 % van de projectkosten. Het overige deel van de kosten betaalt je organisatie dus zelf. Loonkosten voor de binnen het project gemaakte uren kun je gedeeltelijk vergoed krijgen.

Een korte samenvatting

 • De aanvrager onderbouwt de subsidieaanvraag met een projectplan.
 • De aanvraag moet passen binnen de financiële mogelijkheden van het fonds.
 • Het fonds subsidieert maximaal 75 % van de projectkosten.
 • De resultaten van het project zijn overdraagbaar naar andere organisaties in de sector.
 • De directie en OR van de organisatie waar de aanvrager werkt, steunen de aanvraag.
 • Het project start in het jaar waarin de subsidie wordt toegekend en duurt ten hoogste twee jaar.
 • Na afloop van het project levert de aanvrager een evaluatie van het project aan.
 • Het project is een activiteit die niet tot de reguliere werkgeverstaak behoort (een aanvullende activiteit).
 • Het project stimuleert vernieuwing in de rijkssector.

Voorwaarden

Alle voorwaarden waaraan een subsidieaanvraag bij het A+O fonds Rijk moet voldoen, tref je aan in de subsidievoorwaarden. De belangrijkste criteria voor de aanvraag van subsidie voor arbeidsmarktprojecten staan hieronder toegelicht.

Criteria arbeidsmarktprojecten

 • De subsidieaanvraag dient vergezeld te gaan van een projectplan waarin aandacht wordt besteed aan het doel van het project, de aanleiding, de activiteiten die worden ondernomen, het beoogde resultaat, de planning, de begroting en de wijze van evalueren.
 • De aanvraag moet passen binnen de financiële mogelijkheden van het fonds.
 • Het fonds subsidieert maximaal 75 procent van de kosten. De aanvrager dient dus zelf het overige deel van de kosten te betalen.
 • De resultaten van het project moeten overdraagbaar zijn naar andere organisaties in de sector.
 • Het project dient voldoende draagvlak te hebben binnen de organisatie, aanvragen dienen te worden ondertekend door werkgevers- en werknemersvertegenwoordiging.
 • Het project dient te starten in het jaar van toekenning en heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Als de subsidieaanvraag is toegekend, kun je aan de slag met het project.
 • Na afloop van het project dien je een deugdelijke inhoudelijke evaluatie te leveren.
 • Het project moet een aanvullende activiteit zijn die niet tot de reguliere werkgeverstaak behoort en bevordert en stimuleert vernieuwing in de rijkssector.
 • Het project stimuleert vernieuwing in de rijkssector.

Heb je vragen? Of wil je een idee voor een project voorleggen of een aanvraag indienen? Neem gerust contact met ons op.

Meer informatie