Subsidie aanvragen voor een arbeidsmarktproject

Goed idee voor een arbeidsmarktproject? Vraag een subsidie aan bij A+O fonds Rijk!

Als rijksmedewerker, rijksorganisatie of onderdeel daarvan kan bij het A+O fonds Rijk subsidie worden aangevraagd voor initiatieven en projecten die zorgen voor vernieuwing binnen de sector. Bijvoorbeeld projecten die bijdragen aan de professionaliteit, vitaliteit en mobiliteit van medewerkers. Of initiatieven waardoor meer mensen de kans krijgen op een baan bij het Rijk. Het moet wel gaan om aanvullende activiteiten, dus activiteiten die niet direct tot de taak van de werkgever behoren.

Foto laptop met mensen

Thema’s

 • Voorbereiden op nieuwe manieren van werken

  Denk aan initiatieven om digitale vaardigheden of nieuwe manieren van samenwerken te stimuleren, mogelijkheden om werk slimmer te organiseren, en innovatieve manieren om medewerkers meer te betrekken.

 • Leren en ontwikkelen

  Denk aan werkend leren, leren op de werkplek, loopbaanoriëntatie of een workshop.

 • Veilig en inclusieve werkomgeving

  Denk aan initiatieven die zorgen voor een werkomgeving waar medewerkers zich veilig en gewaardeerd voelen, inzet van de kennis en ervaring van ouderen, meer mogelijkheden voor mensen met een arbeidsbeperking, of meer mogelijkheden voor jongeren.

 • Gezond en vitaal werken

  Denk aan initiatieven gericht op het verminderen van werkdruk, tegengaan van verzuim en het stimuleren van een werk-privé balans.

Elke rijksmedewerker kan een idee aandragen. We vinden het belangrijk dat je idee gesteund wordt door je organisatie. Daarom vragen we of de directie en de OR van je organisatie je aanvraag mede ondertekent.

Ook verwachten we dat je organisatie een deel van de kosten draagt voor de uitvoering van het project. Wanneer het A+O fonds Rijk je plan goedkeurt, ontvangt je organisatie een subsidie voor maximaal 75 % van de projectkosten. Het overige deel van de kosten betaalt je organisatie dus zelf. Loonkosten voor de binnen het project gemaakte uren kun je gedeeltelijk vergoed krijgen.

Een korte samenvatting

 • Als aanvrager onderbouw je de subsidieaanvraag met een projectplan.
 • Het fonds subsidieert maximaal 75% van de projectkosten.
 • De resultaten van het project zijn overdraagbaar naar andere organisaties in de sector.
 • De directie en OR van de organisatie waar de aanvrager werkt, steunen de aanvraag.
 • Het project start in het jaar waarin de subsidie wordt toegekend en duurt maximaal twee jaar.
 • Na afloop van het project lever je een evaluatie van het project aan.
 • Het project is een activiteit die niet tot de reguliere werkgeverstaak behoort (een aanvullende activiteit).
 • Het project stimuleert vernieuwing in de rijkssector.
 • De aanvraag moet passen binnen de financiële mogelijkheden van het fonds.

Voorwaarden

Alle voorwaarden waaraan een subsidieaanvraag bij het A+O fonds Rijk moet voldoen, tref je aan in de subsidievoorwaarden.

Aanvraag indienen

Wil je een idee voor een project voorleggen of een aanvraag indienen? Neem gerust contact met ons op.

Indienen projectvoorstel

Medewerkers, leidinggevenden of hr-adviseurs die een voorstel willen indienen voor een project van het A+O fonds Rijk, of een subsidie willen aanvragen voor het uitvoeren van een eigen project, dienen dit voorstel in bij het bestuur van het A+O fonds Rijk.

Het Algemeen Bestuur van het A+O fonds Rijk beoordeelt alle projectvoorstellen. Alleen projectvoorstellen die bijdragen aan de visie en missie van het A+O fonds Rijk komen in aanmerking voor subsidie. Het Algemeen Bestuur komt vijf keer per jaar bijeen. Projecten kunnen na goedkeuring van het Algemeen Bestuur van start.

Wil je een projectvoorstel indienen, neem dan contact op met het bureau van het A+O fonds Rijk. Het bureau voorziet je van de benodigde informatie en stemt de planning met je af.