Gedragscodes en gedragsregels

Afspraken

Houding en gedrag van collega’s en leidinggevende kan voor grote irritatie en onveiligheid zorgen als dit door een werknemer als ongewenst beschouwd wordt. Dat kan gaan om gedrag dat direct gericht is op de werknemer zelf of het getuige zijn van gedrag naar anderen.
Daarom is het noodzakelijk dat een organisatie helder maakt wat de normen en waarden zijn die binnen de organisatie gerespecteerd moeten worden. Dit werkt het beste als hierover ook met alle medewerkers gesproken wordt zodat helder is wat hiermee bedoeld wordt. Daarom hanteert de organisatie gedragscodes en gedragsregels. Door deze te volgen wordt zo min mogelijk aanleiding gegeven tot negatieve gevoelens over het onderlinge gedrag. Ook worden reacties in geval van grensoverschrijdend gedrag op elkaar afgestemd en in goede banen geleid.
Daarvoor kan training nodig zijn om leidinggevenden en medewerkers in staat te stellen te oefenen met het hanteren van situaties waarbij ongewenst gedrag optreedt.

Voor wie

Voor degene die beleidsmatig verantwoordelijk is. Preventief voor alle werknemers bedoelt.

Aanpak

 • Er is een gedragscode opgesteld (in overleg met de medezeggenschap) voor werknemers. Basis is het ARAR. Deze gedragscode is afgestemd op de gedragscode die wordt gehanteerd naar externen.
 • Vanuit de gedragscode is concreet duidelijk gemaakt welk gedrag wel en niet toelaatbaar is door het opstellen van gedragsregels voor de betreffende eenheid.
  • In gedragsregels is ten minste het volgende opgenomen:
  • Wederzijds respect als basis uitgangspunt
  • Wat beschouwd wordt als ongewenst agressief gedrag
  • Wat wel en niet toelaatbaar is op het gebied van seksueel georiënteerde uitingen of gedrag
  • Wat beschouwd wordt als discriminatie en dus ongewenst is
  • Wat beschouwd wordt als pesten en dus ongewenst is
  • Hoe om te gaan met grensoverschrijdend gedrag
 • Ten minste jaarlijks worden de gedragsregels en ervaringen die daarmee zijn opgedaan in het werkoverleg behandeld. Hierin wordt expliciet aangegeven of er aanpassing gewenst is.
 • Ten minste jaarlijks wordt door de werkgever met de medezeggenschap van uit het plan van aanpak RI&E geëvalueerd of de gedragscode en gedragsregels hun werking hebben of bijgesteld moeten worden.

Relatie met wet en regelgeving

ARAR artikel 50 en 80.

Verantwoordelijkheden werkgever

De werkgever stelt (in overleg met de medezeggenschap) gedragscodes vast. Geeft opdracht aan alle eenheden gedragsregels op te stellen en jaarlijks te evalueren.
Draagt zorg voor training en opleiding om te oefenen in het hanteren van situaties met ongewenst gedrag waar dit nodig is.
Draagt er zorg voor dat in teamoverleg of anders, regelmatig aandacht wordt besteed aan het gewenste gedrag zodat gedragsregels levend blijven.

Verantwoordelijkheden werknemer

Je volgt de gedragsregels. Je spreekt collega’s aan die dit niet doen. Je neemt deel aan voorlichting en instructie op het gebied van ongewenst gedrag.

Beoogde effecten

Een cultuur waarin de houding en het gedrag tussen medewerkers respectvol is, zodat  alle werknemers zich prettig behandeld voelen. Het scheppen van een sociaal veilig klimaat.

Nadere informatie

Leidinggevende of neem contact op met contactecop@rijksoverheid.nl