Handreiking Zorgmanager

Handreikingen Beeldschermwerk

Beschrijving

Binnen jouw departement kun je verschillende deskundigen raadplegen. Een van die deskundigen is de zorgmanager*. De zorgmanager (ook wel re-integratiemanager genoemd), is in te schakelen als deskundige op het gebied van regelgeving omtrent ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid, adviseert de leidinggevende en werkt aan de vermindering van het (langdurig)ziekteverzuim. De zorgmanager wordt ingeschakeld door de leidinggevende bij de begeleiding van:

  • medewerkers die waarschijnlijk lang ziek blijven
  • medewerkers die frequent ziek zijn
  • medewerkers voor wie om een andere reden aandacht nodig is.

De zorgmanager werkt samen met werknemers, werkgever, interne/externe specialisten op het vakgebied, evalueren regelmatig en doen verbeter voorstellen. De zorgmanager kan ook verwijzen naar externe behandelinstanties.

*) Bij sommige ministeries zijn de taken van de zorgmanager ondergebracht bij andere deskundigen, bijvoorbeeld de personeelsfunctionaris.

Hulpmiddel voor

Advisering leidinggevenden en medewerkers bij de terugkeer na ziekte

Aanpak

Knelpuntvermindering

Voor wie

Leidinggevenden en medewerkers

Relatie met wet

  • Artikel 3 Arbowet Arbeidsomstandighedenbeleid
  • Artikel 13 Arbowet Bijstand deskundige werknemers op het gebied van preventie en bescherming

Beoogde effecten

Arbo-effect

  • Zorgvuldige en efficiënte re-integratie van medewerkers
  • Verkorting van de verzuimduur bij (potentiële) langdurige verzuimgevallen

Efficiency-effect

Door tijdige aandacht en inzet van juiste begeleiding worden kosten voor opvang van afwezigheid en vervanging beperkt

Nadere informatie

Personeelsafdeling.