Handreiking Toegang tot deskundige

Handreikingen Beeldschermwerk

Beschrijving

In de RI&E (risico-inventarisatie en -evaluatie) moet aandacht worden besteed aan de toegang van werknemers tot de arbodeskundigen. Dit kan een deskundige zijn (zowel intern als extern), zoals een bedrijfsarts, arbeidshygiënist, hoger-veiligheidskundige, arbeids- en organisatiedeskundige of een deskundige werknemer (preventie- of arbo-medewerker). Het staat de werkgever vrij om in overleg met de OR ook toegang te verlenen tot andere deskundige werknemers, zoals een bedrijfsverpleegkundige, bedrijfspsycholoog, bedrijfsfysiotherapeut, of externe deskundigen op het terrein van de arbeidsomstandigheden.

De bereikbaarheid van de arbo-specialisten (intern en extern) voor de medewerkers is per departement geregeld. De leidinggevende is het directe aanspreekpunt voor de arbeidsomstandigheden.

Hulpmiddel voor

Tijdig signaleren van gezondheidsproblemen van medewerkers.

Aanpak

Gedrag: medewerkers worden meer bewust van de invloed die het werk en gezondheid op elkaar hebben.

Doelgroep

Alle medewerkers.

Relatie met wet

  • Arbowet artikel 5 lid 2, artikel 13 en 14
  • Arbobesluit artikel 5.9 RI&E

Beoogde effecten

Arbo-effect

Door vroegtijdig signaleren van gezondheidsproblemen, kunnen tijdig maatregelen genomen worden.

Efficiency-effect

  • Verhoging productiviteit
  • Verbeteren inzetbaarheid medewerkers

Andere voordelen

  • Minder ziekteverzuim
  • Bewustwording
  • Signaalfunctie

Nadere informatie

Leidinggevende, preventiemedewerker of personeelsfunctionaris.