Handreiking Preventiemedewerker

Handreikingen Beeldschermwerk

Beschrijving

Een preventiemedewerker is een medewerker van de eigen organisatie die adviseert bij de dagelijkse veiligheid en gezondheid en arbeidsomstandigheden binnen een organisatie. De preventiemedewerker adviseert voornamelijk preventief, als arbo-expert, en werkt onder andere mee met het uitvoeren en opstellen van de risico-inventarisatie en -evaluatie. Hierbij worden risico’s in beeld gebracht en wordt een plan van aanpak opgesteld om de risico’s te vermijden of deze aanvaardbaar te laten zijn. De preventiemedewerker adviseert ook aan de medezeggenschap.

De preventiemedewerker werkt samen met werknemers, werkgever, interne/externe specialisten. Hij evalueert regelmatig arbeidsomstandigheden en doet verbetervoorstellen op het gebied van arbeidsomstandigheden.

Hulpmiddel voor

  • Het in beeld brengen van risico’s
  • Het adviseren om de risico’s te vermijden dan wel om de risico’s aanvaardbaar te laten zijn

Aanpak

  • Directe aanpak van het probleem
  • Knelpuntvermindering

Doelgroep

Leidinggevenden en medewerkers.

Relatie met wet

  • Artikel 3 Arbowet Arbeidsomstandighedenbeleid
  • Artikel 13 Arbowet Bijstand

Beoogde effecten

Arbo-effect

Aandacht voor ergonomie, veiligheid en gezondheid op en om de werkplek.

Efficiency-effect

Door preventieve aandacht voor de werkzaamheden worden risico’s voorkomen of op een aanvaardbaar niveau gebracht.

Andere voordelen

Door regelmatig te evalueren ontstaat een database met historische gegevens waaruit trends gehaald kunnen worden waarbij mogelijke risico’s aan het licht kunnen komen.

Nadere informatie

Leidinggevende, preventiemedewerker of personeelsfunctionaris.
Arbo Informatieblad nr. 44 De preventiemedewerker
Rijksweb/bibliotheek/SDU