Voorwaarden Regeling Blik vooruit

Van 1 januari 2023 tot einde regeling

Wat is de regeling Blik vooruit?

Met de regeling Blik vooruit kunnen rijksambtenaren maximaal € 1.000 subsidie krijgen voor een cursus of opleiding, of om een ervaringscertificaat te behalen (EVC-traject). Het doel van de regeling is om bij te dragen aan de vergroting van de inzetbaarheid en de versterking van de arbeidsmarktpositie van rijksambtenaren. Met de regeling Blik vooruit wil het A+O fonds Rijk rijksambtenaren stimuleren na te denken over hun werk en loopbaan en zelf het initiatief te nemen een cursus of opleiding te volgen of een ervaringscertificaat te verkrijgen.

Wie kan gebruikmaken van de regeling?

De regeling Blik vooruit is voor jou bedoeld als je:

 • rijksambtenaar bent (het ministerie van Defensie valt niet onder het Rijk);
 • drie jaar of langer dezelfde functie vervult bij hetzelfde rijksonderdeel;
 • in de afgelopen vijf jaar niet hebt deelgenomen aan de regeling Blik Vooruit.

Werk je voor het Ministerie van Defensie of de Politie, in het onderwijs of bij een zbo (zelfstandig bestuursorgaan), dan kun je helaas geen gebruikmaken van deze regeling.

Indien je tijdelijk andere werkzaamheden verricht, op grond van artikel 58 ARAR of op basis van interim functievervulling (IF), telt deze periode ook mee voor de drie jaar als je in je oorspronkelijke functie blijft aangesteld. Een periode als uitzendkracht bij het Rijk telt niet mee voor de termijn van drie jaar.

Welke activiteiten vergoeden we?

Met de regeling Blik vooruit kun je één (1) opleidingsactiviteit vergoed krijgen. Het kan gaan om een cursus, opleiding of ervaringscertificaat. De activiteit moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • de cursus, opleiding of het ervaringscertificaat draagt bij aan je volgende loopbaanstap;
 • de cursus, opleiding of het ervaringscertificaat is niet noodzakelijk om je huidige werk te doen.

Trajecten gericht op loopbaanoriëntatie komen niet voor vergoeding in aanmerking. Voor die trajecten kun je gebruikmaken van een loopbaanadviestraject. Tot een loopbaanadviestraject kun je toegang krijgen via je werkgever of via loopbaanadvies.aofondsrijk.nl.

Hobbyachtige cursussen en activiteiten die algemeen van aard zijn en overwegend in de privésfeer liggen, zoals het behalen van je golfvaardigheidsbewijs of rijbewijs, komen ook niet voor vergoeding in aanmerking. Een cursus fotografie wordt niet vergoed indien je deze wil volgen omdat je het leuk vindt om mooie foto’s te maken. Deze cursus kan eventueel wel worden vergoed als je de serieuze ambitie hebt om als volgende stap in je loopbaan fotograaf te worden.

Daarnaast gelden de volgende procedurele en administratieve voorwaarden:

 • er mag geen sprake zijn van dubbele financiering;
 • de regeling Blik vooruit vervangt niet een mogelijke vergoeding van scholingskosten door je werkgever op grond van art. 59 of 60 van het ARAR;
 • de activiteit mag niet beginnen voordat het A+O fonds Rijk je volledige subsidieaanvraag digitaal heeft ontvangen. Als datum van ontvangst van je aanvraag geldt de datum waarop deze bij het A+O fonds Rijk wordt ontvangen;
 • je hebt bewijs dat je de activiteit gevolgd en afgerond hebt;
 • je hebt bewijs dat je de activiteit zelf betaald hebt je dient de declaratie bij ons digitaal in te dienen binnen drie (3) maanden na afloop van de activiteit;
 • je mag de te declareren opleidingskosten niet in aftrek nemen als scholingsuitgave binnen de buitengewone uitgavenregeling in je aangifte inkomstenbelasting over het desbetreffende jaar.

Wie vraagt de subsidie aan?

Jij vraagt als werknemer de subsidie aan.

Welke kosten worden vergoed? En welke niet?

Wij vergoeden achteraf de kosten van de cursus, opleiding of het ervaringscertificaat, inclusief inschrijf- en examengeld, verplicht gesteld studiemateriaal en inclusief btw. We vergoeden géén reis- en verblijfkosten. De cursus of opleiding volg je in je vrije tijd, tenzij je met jouw leidinggevende andere afspraken maakt. Verletkosten worden niet vergoed door het A+O fonds Rijk. Er geldt een maximaal subsidiebedrag van € 1.000. Het vergoede bedrag kan niet hoger zijn dan het bedrag dat in de voorlopige beschikking is gereserveerd.

Hoe vraag je subsidie aan?

Vul de aanvraag online in op blikvooruit.aofondsrijk.nl en upload een kopie van een recente loonstrook. Maak je burgerservicenummer (BSN) zwart voordat je de loonstrook gaat uploaden. Dit ter bescherming van je persoonsgegevens.

Hoe beoordelen wij jouw aanvraag?

Wij behandelen de aanvragen op volgorde van binnenkomst: ‘wie het eerst komt, die het eerst maalt’. Per aangevraagde activiteit beoordelen wij de toegevoegde waarde van de cursus, opleiding of het ervaringscertificaat voor de verbreding van je inzetbaarheid en de vergroting van je kansen op de arbeidsmarkt.
Je ontvangt per e-mail een ontvangstbevestiging. Uiterlijk zes weken daarna ontvang je per e-mail bericht of je in aanmerking komt voor subsidie. Uiteraard gaan we vertrouwelijk om met je persoonlijke gegevens. Je loonstrook wordt alleen gebruikt voor de beoordeling. Daarna zal deze door ons veilig worden verwijderd.

Wanneer ontvang je je geld?

Je ontvangt het gereserveerde subsidiebedrag nadat je de cursus/opleiding hebt afgerond en alle kosten hebt betaald. Bij gespreide betaling is dat dus ná de laatste betaling. Voor het volgen en afronden van een opleiding staat een termijn van maximaal een jaar. Bij een meerjarige opleiding betekent dit dat je de opleidingskosten na afronding van het eerste jaar moet declareren. Je kunt uiterlijk tot drie maanden na afloop van de activiteit je kosten digitaal declareren via https://blikvooruit.aofondsrijk.nl. Je dient de factuur van het opleidingsinstituut, het bewijs van betaling (door middel van een kopie van jouw rekeningafschrift) en een bewijs van je deelname aan de opleiding of cursus of een kopie van het behaalde ervaringscertificaat te uploaden. De factuur van het opleidingsinstituut en het rekeningafschrift moeten op jouw naam staan, evenals de bonnen van aan te schaffen boeken.

Wat zijn je verplichtingen?

Meedoen aan de regeling Blik vooruit is vrijwillig maar niet vrijblijvend. Als je een subsidieaanvraag ondertekent, verklaar je dat je aanvraag voldoet aan de voorwaarden van de regeling Blik vooruit. Verder ga je akkoord met de volgende verplichtingen:
• als je een aanvraag voor een cursus, opleiding of ervaringscertificaat indient, ben je in beginsel verplicht de gekozen activiteit ook te volgen en af te ronden én het
A+O fonds Rijk daarvan een bewijs te sturen bij declaratie;

 • je informeert het A+O fonds Rijk direct bij veranderingen van bijvoorbeeld werk of werkgever, bij veranderingen in je persoonlijke gegevens (e-mailadres, rekeningnummer, e.d.) en bij veranderingen rond de ingediende activiteit;
 • het rekeningnummer op het aanvraagformulier is jouw rekeningnummer en het wordt zowel gebruikt om de cursus, opleiding of het ervaringscertificaat te betalen, als om de eventuele subsidie van het A+O fonds Rijk te ontvangen;
 • je werkt mee aan het evaluatieonderzoek van de regeling;
 • het A+O fonds Rijk kan steekproefsgewijs een accountantscontrole houden. Je bent gehouden hieraan mee te werken.

Evaluatie

Bij het indienen van de aanvraag wordt een aantal vragen gesteld. Deze gaan over de redenen van je deelname en de verwachtingen voor de toekomst. Na afronding van de cursus, opleiding of EVC- procedure volgt een verzoek tot het invullen van een korte vragenlijst. Deze informatie is nodig om inzicht te krijgen in hoe de regeling Blik vooruit in de praktijk heeft gewerkt.

Meer informatie

Heb je vragen, dan kun je contact opnemen met het A+O fonds Rijk via 070 376 5759 of via blikvooruit@caop.nl.

Voorwaarden

Deze voorwaarden gelden met ingang van 19 december 2022. Voor aanvragen ingediend vóór die datum, gelden de voorwaarden zoals ze luidden op de datum van ontvangst van je digitale aanvraag bij het A+O fonds Rijk. De voorwaarden van de voorgaande periodes zijn op te vragen bij het A+O fonds Rijk via (070) 376 5759 of via blikvooruit@caop.nl.