Voorwaarden

Alle voorwaarden waaraan een subsidieaanvraag bij het A+O fonds Rijk moet voldoen, tref je aan in de subsidievoorwaarden (, 161,1 KB). De belangrijkste criteria voor de aanvraag van subsidie voor arbeidsmarktprojecten staan hieronder toegelicht.

Criteria arbeidsmarktprojecten

  • De subsidieaanvraag dient vergezeld te gaan van een projectplan waarin aandacht wordt besteed aan het doel van het project, de aanleiding, de activiteiten die worden ondernomen, het beoogde resultaat, de planning, de begroting en de wijze van evalueren.
  • De aanvraag moet passen binnen de financiĆ«le mogelijkheden van het fonds.
  • Het fonds subsidieert maximaal 75 procent van de kosten. De aanvrager dient dus zelf het overige deel van de kosten te betalen.
  • De resultaten van het project moeten overdraagbaar zijn naar andere organisaties in de sector.
  • Het project dient voldoende draagvlak te hebben binnen de organisatie, aanvragen dienen te worden ondertekend door werkgevers- en werknemersvertegenwoordiging.
  • Het project dient te starten in het jaar van toekenning en heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Als de subsidieaanvraag is toegekend, kun je aan de slag met het project.
  • Na afloop van het project dien je een deugdelijke inhoudelijke evaluatie te leveren.
  • Het project moet een aanvullende activiteit zijn die niet tot de reguliere werkgeverstaak behoort en bevordert en stimuleert vernieuwing in de rijkssector.
  • Het project stimuleert vernieuwing in de rijkssector.