Privacyverklaring Technologie Monitor

Deze verklaring is van toepassing op de Technologie Monitor van het A+O fonds Rijk en de Universiteit Utrecht. We willen je zo goed mogelijk informeren over het gebruik van je persoonsgegevens. Hieronder lees je welke informatie we via de Technologie Monitor verzamelen, hoe we dit doen en uiteraard hoe we ervoor zorgen dat je privacy wordt beschermd. Daarbij houden wij ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Doel verwerking persoonsgegevens

Het A+O fonds Rijk in samenwerking met de Universiteit Utrecht heeft als doel met de Technologie Monitor om meer inzicht te geven in werkkenmerken, -ervaringen en welbevinden na de invoering van een nieuwe technologie op het werk.

Gebruik van persoonsgegevens

De volgende gegevens worden (optioneel) verzameld om analyses in groepsverband te maken en kunnen niet op jou persoonlijk worden teruggevoerd:
• geslacht
• leeftijd
• hoogst voltooide opleiding
• bij welke rijksorganisatie je werkzaam bent

Op elk van bovenstaande vragen is het ook mogelijk om geen antwoord te geven. Hiernaast hebben de verschillende onderdelen van de Technologie Monitor betrekking op jouw werkkenmerken, welbevinden en duurzame inzetbaarheid na de implementatie van een nieuwe technologie. Alle gegevens worden anoniem opgeslagen en identificatiekenmerken, zoals het IP-adres en locatie, zijn geblokkeerd. Er wordt uitsluitend onderzoek op groepsniveau gedaan en op geen enkele manier zal worden gekeken naar individuele uitkomsten. Bij sommige onderdelen van de Technologie Monitor kunnen gegevens gevraagd worden die betrekking hebben op je vitaliteit en welbevinden op het werk. In de vragen waarop dit van toepassing is wordt dit vooraf duidelijk gemaakt.

Verstrekking aan derden

Als dat noodzakelijk is voor de aangevraagde diensten, geven wij de door jou verstrekte gegevens door aan derde partijen. Wanneer wij jouw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er via een verwerkersovereenkomst voor dat die gegevens veilig worden verwerkt en bewaard en dat deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook spreken we hierin af dat je gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

Voor de Technologie Monitor worden de volgende derde partijen ingezet:
• Qualtrics, voor het verzamelen van data, waarbij alle verkregen data eigendom is van de Universiteit Utrecht.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Jouw antwoorden op de Technologie Monitor worden in geen enkel geval aan je werkgever verstrekt.

Cookies

Voor het goed technisch functioneren van de Technologie Monitor worden functionele cookies geplaatst. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens, maar dienen voor de technische werking van de webapplicaties.

Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot je persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens (i.e., de hoofdonderzoekers verbonden aan de Universiteit Utrecht), dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat de veiligheidsmaatregelen ten behoeve van de Technologie Monitor regelmatig gecontroleerd worden.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. In de Technologie Monitor bewaren we de gegevens voor de duur van tien jaar. Deze bewaartermijn heeft te maken met de verplichtingen rondom de repliceerbaarheid en verifieerbaarheid van het onderzoek.

Inzage, wijziging of intrekken

Je mag altijd zien welke persoonsgegevens wij verzameld hebben, deze wijzigen of verwijderen. Je kunt ook bezwaar aantekenen tegen het gebruik van de gegevens. Wil je weten welke persoonsgegevens het A+O fonds Rijk van jou verwerkt, of wil je je persoonsgegevens wijzigen of intrekken, stuur dan een bericht naar info@aofondsrijk.nl.

Om misbruik te voorkomen vragen wij je, bij een verzoek tot inzage, je te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie je BSN én je pasfoto af te schermen. Je kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app voor gebruiken.

Vragen of klachten

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je vragen of klachten heeft over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mochten we er samen niet uitkomen, dan kun je ook je vraag of klacht melden bij de Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) via fg@caop.nl, of bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.