Nieuws

Factsheet met opbrengsten pilot anoniem solliciteren

Het A+O fonds Rijk heeft een pilot met anoniem solliciteren bij de Dienst Facilitair Management Haaglanden (ministerie BZK) mogelijk gemaakt.  De opbrengsten van de pilot zijn nu in een factsheet beschikbaar. In de factsheet vind je ook aanbevelingen en tips voor een inclusieve werving.

Pilot

Hoe zorgen we ervoor dat mensen die bij het Rijk solliciteren volledig tot hun recht komen en dat niet eerst gekeken wordt naar leeftijd, geslacht, etnische afkomst, seksuele oriëntatie of arbeidsbeperkingen? Helpt anoniem solliciteren om dergelijke discriminatie in de briefselectie tegen te gaan? Deze vragen vormden de achtergrond van de pilot anoniem solliciteren, die in april 2019 is afgerond.

De pilot bestond uit:

  • Een analyse van sollicitaties voorafgaand aan de pilot: hoe divers zijn de geselecteerde sollicitanten?
  • Een training ‘Selecteren zonder vooroordelen’ voor leidinggevenden en alle leden van sollicitatiecommissies.
  • Het anonimiseren van de motivatiebrieven en cv’s.
  • Een enquête onder sollicitanten en interviews met enkele van hen.
  • Een interview met vacaturehouders.

Resultaten

De pilot leverde bij de betrokkenen vooral bewustwording op van de eigen vooroordelen. Het ministerie van BZK heeft de training ‘Selecteren zonder vooroordelen’ opgenomen in het trainingsaanbod voor diversiteit en inclusie. De pilot heeft niet aantoonbaar geleid tot meer diversiteit onder de geselecteerde Rijksmedewerkers.

Factsheet

De ervaringen met de pilot en de opbrengsten zijn opgenomen in een factsheet, zodat de kennis uit de pilot beschikbaar is voor alle rijksmedewerkers. In de factsheet zijn ook aanbevelingen en tips opgenomen voor afdelingen die anoniem solliciteren ook mogelijk willen maken. Een tip is bijvoorbeeld: een standaard sollicitatieformulier zonder persoonlijke informatie voorkomt de noodzaak om te anonimiseren.

Bekijk de factsheet Inclusiever werven door anoniem solliciteren.

Meer informatie

Meer informatie vind je op de projectpagina van Anoniem Solliciteren.