Zelfscan 21st century skills wordt doorontwikkeld na tips van gebruikers

Met de zelfscan 21st century skills kunnen rijksmedewerkers ontdekken in hoeverre ze kunnen omgaan en samenwerken met technologie. De zelfscan is in het eerste half jaar ruim 1400 keer volledig ingevuld. Voordat de scan werd gelanceerd, is er uitgebreid getest met proefpersonen. Ook daarna is verschillende keren feedback gevraagd aan diverse doelgroepen. Rijksmedewerkers blijken de zelfscan als nuttig te ervaren. Daarom biedt het A+O fonds Rijk de scan ook in 2021 nog aan. Met de feedback gaan we de scan doorontwikkelen, zodat die nog beter aansluit op de wensen van rijksmedewerkers.

Sinds januari 2020 staat de zelfscan 21st century skills online. Het eerste jaar was bedoeld als een pilot en daarom hebben we zoveel mogelijk feedback verzameld. Dat hebben we gedaan via online vragenlijsten onder gebruikers en diepte-interviews met een aantal hr- en loopbaanadviseurs en leidinggevenden. Onderzocht is of de zelfscan de beoogde doelen bereikt:

  1. Rijksmedewerkers weten wat 21st century skills zijn
  2. Rijksmedewerkers kennen hun eigen 21st century skills
  3. Rijksmedewerkers worden gestimuleerd om hun eigen vaardigheden te ontwikkelen

Zelfscan voorziet in een behoefte

Uit de onderzoeken blijkt dat de eerste twee doelen al grotendeels worden gerealiseerd. De zelfscan sluit goed aan op de behoefte en de huidige ontwikkelingen. 81% van de respondenten in de onderzoeken ziet de zelfscan als een goed instrument voor de eigen organisatie om medewerkers te helpen bij de ontwikkeling van 21st century skills. 70% geeft aan dat de zelfscan hun organisatie helpt om toekomstgericht beleid te ontwikkelen op het gebied van 21st century skills. Dit is voldoende aanleiding om de zelfscan te blijven aanbieden.

Aandachtspunt

Het derde doel blijkt nog een aandachtspunt: 77% van de respondenten geeft aan geen actie te hebben ondernomen naar aanleiding van het persoonlijk rapport. Deels komt dit door de coronatijd, maar respondenten geven ook aan dat ze concrete tips, links en verwijzingen missen, of dat de resultaten voor hen geen reden waren om actie te ondernemen. Dit is te verbeteren door in de zelfscan meer concrete tips op te nemen voor vervolgstappen en door de verbinding te leggen met andere tools voor ontwikkeling die het Rijk aanbiedt.

Zelfscan krijgt een vervolg en wordt verder verbeterd

Het A+O fonds Rijk heeft op basis van de onderzoeken besloten de zelfscan ook in 2021 voort te zetten. We gaan de scan verder verbeteren met hulp van de feedback. Behalve bovenstaande aandachtspunten gaven respondenten ook de volgende tips voor verbetering:

  • Integreer de zelfscan in de HR-cyclus.
  • Koppel de scan aan beleid rondom duurzame inzetbaarheid of loopbaanontwikkeling.
  • Begeleid hr- en loopbaanadviseurs in hoe zij rijksmedewerkers kunnen helpen hun 21st century skills verder te ontwikkelen.
  • Besteed meer aandacht aan de vormgeving van de scan; bijvoorbeeld door het gebruik van meer beeld.
  • Deel het rapport op in verschillende onderdelen, zodat niet iedereen de hele scan hoeft in te vullen. Niet alle onderdelen van de zelfscan zijn namelijk voor iedere doelgroep toepasbaar.

Met de laatste twee punten gaan we meteen aan de slag. De resultaten daarvan zijn waarschijnlijk begin 2021 zichtbaar. In de tussentijd kan de scan gewoon gebruikt worden. Daarnaast gaan we onderzoeken hoe we de zelfscan kunnen borgen binnen het Rijk.

Meer informatie

Benieuwd naar alle bevindingen over de zelfscan 21st century skills?

Bekijk de resultaten uit de onderzoeken