Terugblik online dialoogsessie Diversiteit & Inclusie

Terugblik online dialoogsessie Diversiteit & Inclusie

Tijdens de online dialoogsessie Diversiteit & Inclusie van 2 september deelden verschillende ministeries en rijksonderdelen hun initiatieven op het gebied van diversiteit en inclusie. Conclusie aan het einde van de bijeenkomst: er is veel commitment en bereidwilligheid bij het management, maar in de praktijk blijkt er nog winst te behalen.

De dialoogsessie werd geïnitieerd door het A+O fonds Rijk in samenwerking met Onbeperkte Denkers. Vries Kool, hoofd Personeelsbeleid Rijk bij het ministerie van BZK en bestuurslid A+O fonds Rijk, opende de sessie. Hij lichtte toe dat Diversiteit en Inclusie één van de speerpunten van het A+O fonds Rijk vormen. Onbeperkte Denkers introduceerde hij als een bewustwordings- en activeringsprogramma om binnen organisaties een beweging te creëren voor een inclusief werkklimaat, met specifieke aandacht voor medewerkers met een arbeidsbeperking. Het doel van de dialoogsessie was om de lessen van Onbeperkte Denkers te bespreken, te herkennen en na te gaan wat er van elkaar kan worden geleerd.

Martijn de Wildt en Edwin Brink van Onbeperkte Denkers hebben de sessie vervolgens verder begeleid. De volgende vragen stonden in de sessie centraal:

  • Wat is er nodig om diversiteit en inclusiviteit in de organisatie verder te brengen?
  • Hoe zorgen we ervoor dat het een normale manier van denken wordt?
  • Hoe beklijft diversiteit en inclusie in de organisatie?

Aandachtspunten diversiteit en inclusie bij ministeries en rijksonderdelen

Tijdens de bijeenkomst werd het al snel duidelijk dat er veel acties worden ondernomen binnen de verschillende ministeries en rijksonderdelen. De goede intentie is er duidelijk, maar worden wel de juiste dingen gedaan? De wens leeft dat de directie een actievere rol vervult, het thema meer uit het HR-domein haalt en zich breder inzet in de organisatie.

De sessie leidde tot interessante gesprekken en aandachtspunten, waaronder:

  • Het binnenhalen van mensen met een arbeidsbeperking is in beweging. Een goede vervolgstap zou zijn om projecten te starten in het kader van versterking van arbeidsparticipanten.
  • Bewustwording speelt een belangrijke rol, vooral bij directieleden. Vanuit de top kan diversiteit en inclusie overgedragen worden naar de hele organisatie. Om dit te laten slagen moet wel vooraf duidelijk zijn wat diversiteit en inclusie voor de organisatie opleveren.
  • Naast het binnenhalen van mensen met een arbeidsbeperking, moet er ook meer focus zijn op het behoud van deze medewerkers. Zo kan er bij medewerkers met een arbeidsbeperking worden gekozen voor een ‘zachte’ landing, zodat zij de tijd en ruimte krijgen om alle ins en outs van de organisatie te leren kennen.
  • Als leidinggevende, maar ook als medewerker, kan er behoefte zijn aan coaching voor het omgaan met mensen met een arbeidsbeperking. Zo kan er behoefte zijn aan een handelingsperspectief en worden gecoacht op het bespreekbaar maken van bepaalde zaken, bijvoorbeeld flauwe grapjes.
  • In hoeverre er sprake is van inclusie binnen de verschillende organisaties moet nader worden onderzocht.

Medewerkers mede-eigenaar maken van issue

Marco Ouwehand, vakbondsbestuurder FNV en voorzitter van het A+O fonds Rijk, geeft in zijn afsluiting van de dialoogsessie aan dat de methode Onbeperkte Denkers inspiratie biedt en er zeker bruikbare zaken zijn voortgekomen uit de sessie. Hij benadrukte echter ook dat het geen makkelijke klus zal zijn om hier na de inspirerende bijeenkomst vervolgstappen in te zetten. De uitdaging is om ervoor te zorgen dat medewerkers mede-eigenaar worden van het issue. Ook is het van belang om kennis die elders wordt opgedaan over diversiteit en inclusie rijksbreed te delen binnen projecten. De elementen die tijdens de sessie aan de orde zijn gekomen zijn waardevol en bruikbaar, nu moet er een vervolg aan worden gegeven!

Meer informatie over Onbeperkte Denkers

Onbeperkte Denkers is een ontwikkeltraject voor medewerkers met een arbeidsbeperking. Bij Onbeperkte Denkers gaat het om ruimte geven aan talent in termen van diversiteit en inclusie. Onbeperkte Denkers is mede mogelijk gemaakt door het A+O fonds Rijk, waar een veilige en inclusieve werkomgeving een belangrijk thema vormt.

Heb jij een verbeteridee?

Heb jij een goed idee om het werk van jou en je collega’s, je team of je organisatie inclusiever, leuker, of slimmer te maken? Het A+O fonds Rijk biedt je nu de kans om je idee in de praktijk uit te voeren via de stimuleringsregeling Samen voor ontwikkeling.