Symposium over de invloed van medezeggenschap bij de overheid

In 2020 was het precies 25 jaar geleden dat de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) voor de overheidssector is ingevoerd. Om hier aandacht aan te besteden is er op 26 november 2020 een symposium gehouden over de invloed van medezeggenschap bij de overheid. De initiatiefnemers zien dat deze invloed steeds meer wordt beperkt door het politiek primaat en de strikte uitleg die de Hoge Raad hieraan geeft. Dat moet veranderen, aldus de initiatiefnemers.

Ruimte voor medezeggenschap ingeperkt

De WOR is belangrijk voor de medezeggenschap van het overheidspersoneel bij het uitvoeren van politieke besluiten en wettelijke regelingen. Het primaat van de politiek beperkt echter de werking van de WOR in het publieke domein. Terwijl dit primaat alleen is bedoeld om de politieke besluitvorming te beschermen als de bijzondere positie van de overheid écht in het geding is. Tenminste, dat was het uitgangspunt bij de invoering van de WOR. Volgens de initiatiefnemers legt de rechtspraak de lat voor wat een politiek besluit is echter laag.

Onderzoek naar primaat van de politiek in de WOR

De Vereniging van Arbeidsrecht (VvA) heeft onderzoek gedaan naar 25 jaar rechtspraak over het primaat van de politiek in de WOR. Loe Sprengers (voorzitter van de VvA) presenteerde de resultaten tijdens het symposium. Hij overhandigde het eerste exemplaar van dit onderzoek aan Ad Melkert, voormalig minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), en Maarten Schurink, secretaris-generaal bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK). Ook ging Judy Hoffer in op de herwaardering van de publieke sector en het belang om overheidspersoneel te betrekken bij de invoering van innovaties en ingrijpende organisatiewijzigingen. Tot slot discussieerde een panel met elkaar over de invloed van medezeggenschap bij de overheid.

Het initiatief voor dit symposium kwam van de VvA en een aantal ondernemingsraden en vakbonden bij de overheid.

Kijk het symposium terug

Op de website van Invloed Medezeggenschap Overheid vind je een petitie van de initiatiefnemers. Hiermee roepen zij de Tweede Kamer op om het WOR-artikel over het politiek primaat te wijzigen zodat de rol van de medezeggenschap niet verder wordt beperkt dan nodig is. Het A+O fonds Rijk vindt de dialoog over de invloed van medezeggenschap binnen het Rijk belangrijk en heeft daarom een financiële bijdrage geleverd aan het symposium.

Heb je het symposium gemist en wil je het terugzien?

Kijk het symposium terug