Relevante wetteksten rond werkdruk

Arbowet

In de Arbowet (artikel 3, lid 2) staat het volgende over ‘psychosociale arbeidsbelasting’: ‘De werkgever voert, binnen het algemeen arbeidsomstandighedenbeleid, een beleid gericht op voorkoming en indien dat niet mogelijk is beperking van psychosociale arbeidsbelasting.’
De wetgever verstaat onder psychosociale arbeidsbelasting (PSA):

  • seksuele intimidatie;
  • agressie en geweld;
  • pesten;
  • werkdruk in de arbeidssituatie die stress teweegbrengt (Hst 1, art. 1.3.e).

Stress wordt in artikel 1 van de Arbowet gedefinieerd als: ‘een toestand die als negatief ervaren lichamelijke, psychische of sociale gevolgen heeft’ (Hst 1, art. 1.3.f).

Arbobesluit

Het Arbobesluit werkt deze verplichting nog verder uit. In hoofdstuk 2, afdeling 4 staat in het eerste lid van artikel 2.15: ‘Indien werknemers worden of kunnen worden blootgesteld aan psychosociale arbeidsbelasting, worden in het kader van de risico inventarisatie en -evaluatie, bedoeld in artikel 5 van de wet, de risico’s ten aanzien van psychosociale arbeidsbelasting beoordeeld en worden in het plan van aanpak, bedoeld in artikel 5 van de wet, met inachtneming van de stand van de wetenschap maatregelen vastgesteld en uitgevoerd om psychosociale arbeidsbelasting te voorkomen of indien dat niet mogelijk is te beperken.’
Lid 2 van art 2.15 stelt het volgende: ‘Aan werknemers die arbeid verrichten waarbij gevaar bestaat voor blootstelling aan psychosociale belasting wordt voorlichting en onderricht gegeven over de risico’s voor psychosociale arbeidsbelasting alsmede over de maatregelen die erop zijn gericht die belasting te voorkomen of te beperken.’

Arboregelingen

Er zijn geen Arboregelingen met betrekking tot werkdruk of -stress.

Overige wetgeving

Burgerlijk Wetboek Artikel 7:658 lid 1
‘De werkgever heeft een zorgplicht voor de veiligheid van de werkomgeving, waaronder mede de verplichtingen vallen die de werkgever op grond van de Arbeidsomstandighedenwet heeft. De werkgever moet maatregelen treffen en aanwijzingen verstrekken die redelijkerwijs nodig zijn om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt. De werkgever is aansprakelijk voor schade die de werknemer in uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, tenzij de werkgever aantoont dat hij zijn zorgverplichting op grond van is nagekomen of dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer.’

Burgerlijk Wetboek Artikel 7:611
‘De werkgever is aansprakelijk voor schade wegens handelen in strijd met goed werkgeverschap.’

‘De werkgever is aansprakelijk voor schade wegens handelen in strijd met goed werkgeverschap.’