Werkoverleg

Afspraken

Als de werkdruk oploopt, kan dat veel verschillende oorzaken hebben. Als dat te maken heeft met hoe het werk georganiseerd is of de samenwerking binnen het team of met andere afdelingen, dan is werkoverleg de plek om de oplossing te zoeken. Werkoverleg heeft tot doel signalen van (dreigende) onbalans en andere aspecten van werkdruk boven water te krijgen. Een open en constructieve sfeer, en een regelmatig gepland werkoverleg zijn daarvoor nodig. Een goed werkoverleg leidt, indien zinvol, tot concrete verbetermaatregelen.

Aanpak

 • Ten minste éénmaal per jaar staan werkdruk en ongewenste omgangsvormen op de agenda van het werkoverleg. De volgende aspecten komen waar nodig aan de orde:
  • Werkdrukbeleving: in hoeverre ervaren werknemers (signalen van) onbalans?
  • Taakverdeling: past de taakverdeling bij de kwaliteiten van werknemers?
  • Prioriteitstelling: welke taken zijn heel belangrijk en welke minder?
  • Multi-inzetbaarheid en samenwerking: kunnen werknemers taken van elkaar overnemen als dat nodig is? Gebeurt dat ook?
  • Organisatie van het werk: loopt het lekker of kan het beter? Is het handiger te organiseren? Hebben we tijdig en geschikte middelen om te werken. Verloopt de samenwerking met anderen buiten de afdeling soepel?
  • Werkplekomstandigheden: zijn er factoren die het werk bemoeilijken?
  • Interesse en onderling leren: weten werknemers van elkaar wie wat doet? Delen ze handige tips die het werk vergemakkelijken of die problemen kunnen voorkomen?
  • Feedback: wat gaat er goed? Wat kan beter?
 • De besproken punten leiden indien zinvol tot verbeterafspraken die in het verslag worden vastgelegd. Maatregelen die daaruit voortkomen worden door iedereen nageleefd en worden in het volgende werkoverleg geëvalueerd.

Voor wie

Voor degenen die verantwoordelijk zijn voor het organiseren en voorzitten van werkoverleg, meestal de direct leidinggevenden. Preventief bedoeld voor alle werknemers.

Verantwoordelijkheid werkgever

De werkgever zorgt ervoor dat in alle lagen van de organisatie regelmatig werkoverleg plaatsvindt.
De leidinggevende bespreekt het onderwerp werkdruk op constructieve wijze en bevraagt werknemers op ervaringen en verbetermogelijkheden.

Verantwoordelijkheid werknemer

Als je verbeterpunten ziet neem je initiatief om die in het werkoverleg te agenderen. Als er niet tijdig werkoverleg gepland staat verzoek je de leidinggevende om dit te plannen. Je bereidt het werkoverleg goed voor en bent open over jouw mening en ervaringen. Je zet je in om tot concrete afspraken in het werkoverleg te komen en komt er op terug als het niet volgens verwachting werkt.

Relatie met wet/regelgeving

Arbowet Artikel 3

Beoogde effecten

Signalen van (dreigende) onbalans worden tijdig onderkend. Waar zinvol worden tijdig acties om werkdruk te verminderen gezamenlijk bedacht en uitgevoerd.

Nadere informatie

Leidinggevende.