Werkdrukonderzoek

Afspraken

In hoeverre ervaren werknemers werkdruk?
Of werkdruk tot negatieve gevolgen leidt, wordt mede bepaald door hoe werknemers het werk ervaren. Werkdrukonderzoeken meten deze ervaring, de effecten die het werk op werknemers heeft en/of de belasting en belastbaarheid.
Bij een werkdrukonderzoek is het derhalve van belang dat werknemers betrokken zijn, hetzij middels het invullen van vragenlijsten, dan wel via interviews of andere onderzoeksmethoden.
Het werkdrukonderzoek kan als onderdeel van de RI&E worden uitgevoerd, maar kan ook op een ander moment uitgevoerd worden als verdiepend onderzoek.

Aanpak

  • Een werkdrukonderzoek vindt ten minste eens in de drie jaar plaats. Het werkdrukonderzoek is afgestemd op overig werknemersonderzoek binnen het departement, bijvoorbeeld gekoppeld aan medewerkertevredenheidsonderzoek en/of de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E).
  • De aanpak van het onderzoek wordt in overleg met de ondernemingsraad opgesteld. Hierin is vooraf afgesproken:
    • bij welke uitkomsten er reden is om verbetermaatregelen te nemen (criteria)
    • hoe de resultaten na afloop worden vertaald naar concrete verbeteracties.
  • Voorafgaand aan het onderzoek wordt bepaald hoe en wanneer de resultaten op de verschillende niveaus worden teruggekoppeld. In ieder geval worden de resultaten besproken in het werkoverleg met de werknemers.
  • Voor de uitvoering van het werkdrukonderzoek wordt een gevalideerd instrument toegepast zoals InternetSpiegel of de Personeelsmonitor.
  • Bedrijfsonderdelen waar blijkt dat werknemers werkdruk ervaren (criteria worden vooraf vastgesteld), doen een nadere analyse om vast te stellen wat de oorzaken zijn en welke verbetermaatregelen te treffen zijn. De verbetermaatregelen worden opgenomen in het plan van aanpak van de RI&E.

Voor wie

Voor degene die op departementaal niveau verantwoordelijk is om werkdrukonderzoek uit te voeren. Preventief bedoeld voor alle werknemers.

Verantwoordelijkheid werkgever

De werkgever voert ten minste eenmaal per drie jaar een werkdrukonderzoek uit en zorgt ervoor dat de uitkomsten van het werkdrukonderzoek worden besproken met de ondernemingsraad. Iedere leidinggevende bespreekt de resultaten van werkdrukonderzoek met de werknemers in het werkoverleg.

Verantwoordelijkheid werknemer

Je verleent medewerking aan het onderzoek en vult dit waarheidsgetrouw in. Je denkt en werkt mee in het zoeken naar en uitwerken van verbetermaatregelen.

Relatie met wet/regelgeving

Artikel 27 WOR (Wet op de ondernemingsraden)

Doel

Inzicht in de werkdruk, eventuele gevolgen en de beïnvloedende factoren. Een goede basis om passende maatregelen te bedenken en uit te voeren. Evaluatie van het gevoerde werkdrukbeleid.

Nadere informatie

Leidinggevende of neem contact op met contactecop@rijksoverheid.nl