Werkdruk aanpakken

Afspraken

Hoe kan werkdruk in een groep aangepakt worden?

Bij werkdrukproblemen is de manier van aanpakken van groot belang. Effectieve begeleiding van groepsprocessen vereist behalve inzicht in werkdruk, groepsdynamiek en verandermanagement ook communicatievaardigheden. In situaties waar de onbalans groot is en/of eerdere aanpakken niet goed werkten, kan het nodig zijn om het proces door een derde te laten begeleiden.
Een aanpak van werkdruk waarin werknemers met hun eigen team leren het probleem zelf op te lossen geeft optimale resultaten.

Aanpak

 • Elke werkgever die werkdruk op groepsniveau aanpakt, maakt vooraf bewuste keuzes voor het verloop van het proces. Hoe en met wie moet de werkdruk worden aangepakt om een duurzaam resultaat te krijgen? Wat is het symptoom en wat is het onderliggende mechanisme?
 • De aanpak begint met de scherpe formulering van een doel. Dit doel is de leidraad voor de keuzes in de aanpak. In algemene zin kan dit doel ‘duurzaam herstel van de werkdrukbalans’ zijn.
 • Bij de beslissingen rond de wijze van aanpak wordt ten minste aandacht besteed aan de volgende onderwerpen.
  • Analyse: de wijze waarop het inzicht wordt verdiept in de factoren die aan de onbalans bijdragen. Zie Arbo afspraak Analyse signalen.
  • De gedragspatronen en werkdrukcultuur in het team die de onbalans versterken of verminderen en die het herstel van de balans kunnen bevorderen of belemmeren.
  • De wijze waarop maatregelen bedacht, uitgevoerd en geëvalueerd zullen worden.
  • Welke personen in de aanpak welke rol zullen spelen.
  • Hoe de betrokken werknemers in de aanpak zullen participeren en op de hoogte worden gehouden.
  • De benodigde kennis en vaardigheden om de aanpak bij het team te begeleiden, en de keuze voor een interne of externe procesbegeleider die aan deze kwalificaties voldoet.
 • De keuzes worden vertaald naar een plan voor de aanpak en zijn inzichtelijk voor de ondernemingsraad.

Voor wie

Voor degenen die tot een aanpak van werkdruk op groepsniveau beslissen, deze aanpak voorbereiden en mogelijkerwijs uitvoeren. Van invloed op alle werknemers waar werkdruk aangepakt wordt.

Verantwoordelijkheid werkgever

De werkgever zorgt voor een grondige voorbereiding bij een aanpak van werkdruk. Hij maakt keuzes in de aanpak die een duurzaam positieve invloed op de werkdrukbalans hebben en stelt waar nodig een professionele procesbegeleider beschikbaar.

Verantwoordelijkheid werknemer

Je neemt actief deel aan een aanpak voor verbetering van de werkdruk.

Relatie met wet/regelgeving

Arbowet Artikel 3

Doel

De werkdrukbalans van groepen werknemers duurzaam in balans.
Zodanige keuzes in het proces dat de manier van aanpakken een positief effect op het resultaat heeft.

Nadere informatie

Leidinggevende of neem contact op met contactecop@rijksoverheid.nl