Scholing leidinggevenden rond werkdruk en ongewenste omgangsvormen

Afspraken

Leidinggevenden hebben grote invloed op de werkdruk van hun werknemers.

Duidelijk zijn over verwachtingen, heldere prioriteiten stellen en afspraken maken en regelmatig positieve feedback geven, helpen bijvoorbeeld om de werkdruk van werknemers gezond te houden.
Hetzelfde geldt voor ongewenste omgangsvormen: de leidinggevende signaleert ongewenst gedrag en grijpt hier op in. De leidinggevende draagt de huisregels uit en stimuleert de naleving daarvan. Zo weten de teamleden dat ze de regels serieus moeten nemen en op de steun van de leidinggevende kunnen rekenen.
Daarnaast is de leidinggevende de begeleider van de werknemer mocht zich een onbalans bij werknemers voordoen. De leidinggevende die de signalen hiervan tijdig oppikt en er constructief op ingaat, maakt een groot en positief verschil. In trainingen kunnen leidinggevenden hun mogelijkheden (nog meer) leren herkennen en benutten.

Aanpak

 • Het scholing-, trainings- en opleidingsbeleid van leidinggevenden is systematisch opgezet. De werkdrukscholing sluit aan bij het totale trainings- en opleidingsbeleid van leidinggevenden binnen het departement.
 • Leidinggevenden nemen ten minste eens per drie jaar deel aan een werkdrukscholing. Nieuwe leidinggevenden worden in het eerste jaar van hun  leidinggevende functie geschoold in de aanpak en herkenning van werkdruk.
 • De werkdrukscholing is afgestemd op de doelgroep: de vaardigheden en ervaring van de leidinggevenden en voorkomende werkdrukrisico’s op hun afdelingen. In de scholing wordt aan de volgende werkdrukaspecten aandacht besteed:
  • Wat is werkdruk en werkstress, wat zijn ongewenste omgangsvormen en hoe ontwikkelen deze zich.
  • Inzicht in de eigen werkdruk en wijze van omgaan met werkdruk en werkstress.
  • De invloed van leidinggeven op werkdruk en ongewenste omgangsvormen.
  • Stijl van communicatie en de invloed daarvan op werkdruk.
  • Wijze van organiseren en de invloed daarvan op werkdruk.
  • Bevorderen van een gezonde teamcultuur en teamontwikkeling en de invloed daarvan op werkdruk en ongewenst gedrag.
  • Herkennen van signalen van onbalans en stress bij individuele werknemers.
  • Voeren van persoonlijke gesprekken met werknemers in onbalans.
  • Voeren van periodieke gesprekken met werknemers met daarin aandacht voor werkdruk.

Voor wie

Voor degenen die verantwoordelijk zijn voor het scholing-, trainings- en opleidingsbeleid van leidinggevenden. Voor alle werknemers met een leidinggevende functie.

Verantwoordelijkheid werkgever

De werkgever organiseert passende scholing voor leidinggevenden over werkdruk en ziet er op toe dat leidinggevenden deze volgen.

Verantwoordelijkheid werknemer

Als je leidinggevende bent, neem je actief deel aan de aangeboden opleiding.

Relatie met wet/regelgeving

Arbowet Artikel 3 en Artikel 8

Doel

Leidinggevenden zijn zich bewust van hun invloed op de balans tussen belasting en belastbaarheid van werknemers, ze beschikken over de vaardigheden om deze balans in positieve zin te beïnvloeden en passen deze vaardigheden in de praktijk succesvol toe.

Nadere informatie

Leidinggevende of neem contact op met contactecop@rijksoverheid.nl