Risico-inventarisatie & -evaluatie

Afspraken

Beschrijving

Is werkdruk een risico? Komen ongewenste omgangsvormen voor?
Met een Risico-inventarisatie & -evaluatie wordt nagegaan of de arbeidsomstandigheden gezond en veilig zijn. Dus ook de werkdruk en ongewenste omgangsvormen worden daarin bekeken en er wordt periodiek na gegaan of daartoe genomen maatregelen doeltreffend zijn. Alle maatregelen die nodig zijn worden in het plan van aanpak RI&E vastgelegd.
Beoordeling van risico’s voor werkdruk en ongewenste omgangsvormen kan op vele manieren gebeuren. Er kan speciaal voor RI&E een onderzoek gedaan worden of gebruik gemaakt worden van andere gegevens die al beschikbaar zijn. Bijvoorbeeld kan gebruik gemaakt worden van gegevens uit een medewerkertevredenheidsonderzoek (MTO) of verdiepende werdrukonderzoeken. Telkens als er onderzoek op het gebied van werkdruk en ongewenste omgangsvormen gedaan wordt en acties daaraan verbonden worden, wordt dit in de RI&E opgenomen zodat er steeds een actueel overzicht is van de risico’s en maatregelen.

Aanpak

 • De RI&E wordt voor het thema werkdruk en ongewenste omgangsvormen ten minste eens in de drie jaar geactualiseerd. Bij ingrijpende organisatieveranderingen wordt de RI&E voor de bedrijfsonderdelen die het betreft tussentijds geactualiseerd.
 • Voorafgaand aan de RI&E wordt bedacht hoe gegevens het beste kunnen worden verzameld. Het is in ieder geval nodig de werknemers te raadplegen om te kunnen bepalen of het beleid doeltreffend is.
 • In de RI&E wordt ten minste op de volgende onderwerpen ingegaan:
  • visie op werkdruk en ongewenste omgangsvormen en de criteria om te bepalen of deze doeltreffend zijn beheerst
  • aard en omvang van werkdruk binnen verschillende afdelingen/ functiegroepen in het departement
  • analyses van organisatiebeleid, personeelsbeleid en werkdrukonderzoeken
  • analyse van het voorkomen van ongewenste omgangsvormen
  • evaluatie van eerder genomen maatregelen
  • te treffen maatregelen voor de komende periode.
 • De uitvoering van de RI&E en het plan van aanpak RI&E worden in overeenstemming met de ondernemingsraad vastgesteld.
 • Jaarlijks is het plan van aanpak van de RI&E gespreksonderwerp tussen werkgever en ondernemingsraad.

Voor wie

Voor degene die binnen een departement verantwoordelijk is om de RI&E te organiseren en uit te voeren. De RI&E is op alle werknemers in het departement gericht.

Verantwoordelijkheid werkgever

De werkgever inventariseert en evalueert de risico’s en beheersmaatregelen rond werkdruk en ongewenste omgangsvormen. De werkgever zorgt ervoor dat dit overzicht actueel en accuraat is en treft passende maatregelen. De werkgever voert jaarlijks overleg met de ondernemingsraad over de uitvoering van het plan van aanpak.

Verantwoordelijkheid werknemer

Je werkt mee aan de RI&E als je daarom wordt gevraagd. Je meldt arbeidsrisico’s en verbetermogelijkheden aan jouw leidinggevende en/of werknemersvertegenwoordiging.

Relatie met wet/regelgeving

Arbowet Artikel 3 en Artikel 5.

Doel

Een goed beeld van werkdruk en het voorkomen van ongewenste omgangsvormen in het departement. Zo ontstaat een goede basis om passende maatregelen te bedenken en uit te voeren. De RI&E is het begin van een gezond werkdrukbeleid en beleid inzake ongewenste omgangsvormen.

Nadere informatie

Leidinggevende of neem contact op met contactecop@rijksoverheid.nl