Re-integratie bij uitval

Afspraken

Hoe werkt een goede en duurzame re-integratie?

Als een werknemer langdurig en/of sterk uit balans is, kan dit tot veel stress en uiteindelijk verzuim leiden. ‘Verzuim vanwege psychische klachten’ is dan vaak de diagnose. Meestal spelen verschillende factoren een rol. Een snel en goed zicht op deze factoren (vanuit de belasting op het werk en privé en vanuit de belastbaarheid) is van groot belang.
Vervolgens kan de werknemer begeleid worden om de controle over deze factoren en daarmee de balans te herstellen. Dit vraagt om een goed samenspel tussen leidinggevende en werknemer en degenen die dit proces ondersteunen. Vooral bij dit type uitval is het belangrijk dat de werkzaamheden snel, maar beperkt, worden hervat. Daarbij is het ook belangrijk dat de collega’s betrokken worden.
De re-integratie is er niet op gericht zo snel mogelijk op de oude voet verder te gaan. Wel is het de bedoeling om een periode te werken aan het wegnemen van de factoren die tot de uitval hebben geleid, zodat de re-integratie ook duurzaam is.

Aanpak

In het verzuimbeleid wordt specifiek aandacht besteed aan uitval wegens werkdruk/psychische klachten. Hierin is een aantal maatregelen opgenomen:

 • Het zo snel mogelijk herkennen van verzuim vanwege werkdruk/psychische klachten en het verkrijgen van inzicht in de factoren die tot het verzuim hebben geleid. De manier waarop tot duurzame re-integratie kan worden gekomen, wordt zo snel mogelijk beschreven. Uitgangspunt is herhaald verzuim in de toekomst te voorkomen.
 • Het belang van een zo spoedig mogelijke werkhervatting.
 • De regie die bij dit verzuim van de leidinggevende wordt verwacht.
 • Opleiding van leidinggevenden in het voeren van verzuimgesprekken, waarin specifiek aandacht wordt besteed aan begeleiding bij uitval wegens werkdruk/psychische klachten.
 • De maatregelen en middelen die kunnen worden ingezet om werknemers te ondersteunen in het oplossen van de oorzaken van hun uitval en bij het re-integratieproces. Specifiek wordt aangegeven op welke manier en onder welke voorwaarden de middelen kunnen worden ingezet. Daarbij worden in ieder geval benoemd:
  • begeleiding van de bedrijfsarts
  • begeleiding door bedrijfsmaatschappelijk werk
  • begeleiding door tweedelijns ondersteuners (psychologie, coach, schuldsanering, e.d.)
  • scholingsaanbod en begeleiding bij het maken van keuzes hierin
  • bijzonder verlof.

Ten minste eens per drie jaar wordt geëvalueerd of de maatregelen en middelen, die in het verzuimbeleid beschikbaar zijn voor re-integratie bij uitval wegens werkdruk/psychische klachten, doeltreffend zijn.

Voor wie

Voor degenen die het verzuimbeleid opstellen, monitoren en evalueren. Ook voor degenen die het verzuimbeleid uitvoeren en ondersteunen, zoals leidinggevenden, casemanagers, re-integratiemanagers en hulpverleners.

Verantwoordelijkheid werkgever

De werkgever stelt het verzuimbeleid op en evalueert dit ten minste eens per drie jaar. Hij zorgt ervoor dat ondersteuning en begeleiding beschikbaar is voor werknemer en leidinggevende.

Verantwoordelijkheid werknemer

Actieve medewerking om tot spoedige en duurzame werkhervatting te komen.

Relatie met wet/regelgeving

Wet Verbetering Poortwachter

Doel

Optimale samenwerking tussen organisatie en werknemer gericht op een snelle én duurzame werkhervatting na uitval door werkdruk/psychische klachten.

Nadere informatie

Leidinggevende of neem contact op met contactecop@rijksoverheid.nl