Hulp bij werkdruk en ongewenst gedrag

Afspraken

Onbalans in de belasting en belastbaarheid van de werknemer  treedt op door onder andere werkdruk en/of ongewenste omgangsvormen. Ongewenste omgangsvormen als agressie en geweld, pesten, seksuele intimidatie en discriminatie, worden niet getolereerd en horen niet thuis op de werkvloer. Elke medewerker heeft persoonlijk de taak hier een bijdrage aan te leveren.
In beginsel worden deze onderwerpen met de leidinggevende besproken. Er zijn echter momenten waarbij er behoefte is om de onbalans met anderen te bespreken.

Hiervoor bestaat de mogelijkheid om te praten met een bedrijfsmaatschappelijk werker of een vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen.
De bedrijfsmaatschappelijk werker (BMW-er) biedt hulp en begeleiding aan individuele of groepen medewerkers met psychosociale problemen als werkdruk, intimidatie en discriminatie, voor zover deze problemen verband houden met en/of van invloed zijn op de werksituatie. De BMW-er signaleert knelpunten in het beleid en adviseert het management. Hij zoekt bij zijn activiteiten evenwicht tussen de belangen van de organisatie en het belang van de werknemer.

De vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen is er voor de individuele medewerker bij ongewenste omgangsvormen of vragen daarover. Deze adviseert, onderneemt stappen en begeleidt de medewerker op verzoek bij een klachtenprocedure pas na instemming van de medewerker.

Aanpak

Bedrijfsmaatschappelijk werker (BMW)

 • BMW werkt voor individuele medewerkers maar ook voor groepen;
 • Bezoek aan BMW kan op eigen verzoek maar ook via verwijzing van de leidinggevende of bedrijfsarts plaatsvinden;
 • De BMW-er helpt, in één tot vijf gesprekken, het dagelijks functioneren te optimaliseren;
 • Gesprekken met de BMW-er zijn altijd vertrouwelijk. In overleg met de medewerker bespreekt hij/zij hoe met de vertrouwelijkheid wordt omgegaan;
 • De medewerker werkt actief mee aan het bereiken van de gewenste situatie;
 • De BMW-er begeleidt en ondersteunt de medewerker in dit traject.

De vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen

 • Bezoek aan de vertrouwenspersoon kan op eigen verzoek maar ook op verwijzing van de leidinggevende of bedrijfsarts plaatsvinden;
 • Biedt opvang en zet op een rij wat er is gebeurd;
 • Geeft aan welke mogelijkheden er liggen om de zaak aan te pakken;
 • Begeleidt en ondersteunt bij de stappen die de medewerker wil zetten om tot een oplossing te komen;
 • Kan op verzoek gesprekken voeren en/of een bemiddelingspoging doen;
 • Adviseert over verder te nemen stappen bijvoorbeeld bij het inschakelen van een klachtencommissie;
 • Kan op verzoek van de medewerker begeleiden bij de klachtenprocedure;
 • Treedt pas handelend op als de medewerker dit aangeeft.

Voor wie

Medewerkers die werkdruk of ongewenste omgangsvormen ervaren, en bij lastige werk- of privésituaties die het dagelijks functioneren negatief beïnvloeden.
Leidinggevenden die behoefte hebben aan advies en consultatie als het gaat om hun werknemers.

Verantwoordelijkheid werkgever

De werkgever stelt de werknemer, die vanwege een sterke onbalans in werkdruk of vanwege ongewenste omgangsvormen dreigt te gaan verzuimen, verzuimt of heeft verzuimd, in de gelegenheid onder werktijd gesprekken te voeren met BMW of vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen.

Verantwoordelijkheid werknemer

Als je een onbalans in werkdruk en/of ongewenste omgangsvormen ervaart, overweeg je serieus om gebruik te maken van BMW of een vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen. Jouw keuze is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Je bent zelf verantwoordelijk voor de keuzes die je maakt als je in gesprek bent met BMW of de vertrouwenspersoon.

Relatie met wet/regelgeving

Het beschikbaar stellen van hulp van bedrijfsmaatschappelijk werk binnen een organisatie is een besluit dat werkgever en ondernemingsraad vastgesteld hebben (instemmingsrecht artikel 27 eerste lid onderdeel h van de WOR, Wet op de ondernemingsraden).
Vertrouwenspersoon bij misstanden Artikel 79b.

Doel

Advies en hulp bij het oplossen van werkgerelateerde problemen en de mogelijkheid tot interventie. Voorkomen van uitval en verzuim.

Nadere informatie

Leidinggevende, HRM en Expertise Centrum BMW.
Bedrijfsmaatschappelijkwerk (deze website is alleen toegankelijk voor rijksmedewerkers)
HandRIJKing BMW.
HandRIJKing vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen.