Creëren van een veilige werkomgeving en gebouwen

Afspraken

Een groot deel van het werk van de Rijksoverheid vindt plaats binnen goed gecontroleerde overheidsgebouwen. Gebouwen en terreinen zijn zodanig ingericht dat deze zo min mogelijk gelegenheid bieden aan ongewenst gedrag. Dit wordt afgestemd op de voorzieningen die getroffen worden in het kader van het voorkomen van agressie en geweld van derden. Zie hiervoor de deelcatalogus Agressie en Geweld derden.

Voor wie

Medewerkers die zich bezig houden met ontwerp en inrichting van gebouwen en terreinen.

Aanpak

  • Bij ontwerp en inrichting van gebouwen en terreinen wordt er op toegezien dat deze zo min mogelijk gelegenheid bieden aan ongewenst gedrag. Daartoe wordt een checklist (Arbo afspraak 5B Agressie en geweld) van aandachtspunten gehanteerd gericht op:
  • Het voorkomen van ruimtes en gebouwdelen waar medewerkers buiten het zicht en gehoor van anderen werkzaamheden verrichten.
  • Goede verlichting van alle ruimtes en terreinen.
  • Het voorkomen van onoverzichtelijke gebouwdelen of gebieden op het terrein (ook looproutes, fietsstallingen, parkeergarages/-terreinen).
  • Sanitaire ruimtes die voldoende bescherming bieden tegen ongewenst gedrag.
  • Waar nodig aanbrengen van cameratoezicht.

Daarbij wordt ook aandacht besteed aan bijzondere situaties zoals avond- of nachtdiensten.

Het werk wordt zodanig georganiseerd dat medewerkers zo min mogelijk in afzondering werken als dat aanleiding kan geven tot een risico op ongewenst gedrag onderling.

Relatie met wet

Arbowet artikel 3 lid 1B, artikel 3 lid 2.

Verantwoordelijkheden werkgever

De werkgever treft bij het inrichten van gebouwen en terreininrichting voorzieningen ter waarborging van de sociale veiligheid.

Verantwoordelijkheden werknemer

Je maakt zodanig gebruik van werkruimtes en inrichtingen, dat het risico op ongewenst gedrag zo klein mogelijk is. Je vertelt aan jouw leidinggevende als er plaatsen zijn waar het niet veilig voelt om te werken.

Beoogde effecten

Een goede sociale veiligheid

Nadere informatie

Leidinggevende of neem contact op met contactecop@rijksoverheid.nl