Analyse signalen van werkdruk

Afspraken

Zijn werknemers in balans?

Een onbalans tussen belasting en belastbaarheid kan op termijn zeer vervelende gevolgen hebben. Voordat het tot deze consequenties komt, zijn er signalen van de onbalans zichtbaar. Zowel bij individuele als bij groepen werknemers.
Hoe eerder deze signalen worden opgepikt, hoe minder gevolgen de onbalans hoeft te hebben. Zowel leidinggevenden als collega’s kunnen signaleren dat er iets met een werknemer aan de hand is. Belangrijk dus om de signalen te kennen, erop te letten en er zo nodig naar te handelen.
Communicatie is cruciaal in het oplossen van problemen die werkdruk veroorzaken. Wanneer de communicatie verstoord raakt en zeker als de communicatie met de leidinggevende verstoord raakt, leidt dit tot een sterke verhoging van de werkdruk. Om te zorgen dat de communicatie goed blijft lopen is het van tijd tot tijd nodig even afstand te nemen en te bezien hoe het gesteld is met de onderlinge communicatie en wijze van samenwerken.

Aanpak

  • Elke leidinggevende let binnen zijn afdeling en/of team(s) op signalen van werkdruk en/of verstoringen in de samenwerking en communicatie en bespreekt de oorzaken ervan met zijn werknemers.
  • De signalen van werkdruk en/of signalen van verstoringen in de samenwerking en communicatie worden regelmatig en systematisch geanalyseerd op alle relevante organisatieniveaus. De periodiciteit van het analyseren van signalen sluit aan bij het bedrijfsvoeringproces: bijvoorbeeld ten tijde van het bespreken van maand- en/of kwartaalrapportages of tijdens werkoverleg.
  • Bij signalen van te hoge werkdruk wordt geanalyseerd of er sprake is van een onbalans in werkdruk (overbelasting en ook onderbelasting). De leidinggevende kiest vervolgens bewust voor een aanpak van werkdruk op groepsniveau en/of op individueel niveau. Behalve het aantal werknemers in onbalans en de mate van onbalans, weegt de leidinggevende hierbij ook het te verwachten effect van diverse mogelijke aanpakken mee.
  • De werkgever bevraagt de leidinggevenden ten minste tweemaal per jaar over waargenomen signalen en de gekozen aanpak voor verbetering.
  • De hoofdlijnen van de gesprekken en de verbeterstappen die gezet worden opgenomen in het plan van aanpak van de risico inventarisatie en evaluatie en ten minste eenmaal per jaar met de ondernemingsraad besproken.

Voor wie

Met name belangrijk voor leidinggevenden op alle organisatieniveaus en staffunctionarissen P&O en Arbo.

Verantwoordelijkheid werkgever

De werkgever let goed op signalen van werkdruk en/of verstoorde arbeidsverhoudingen en onderneemt waar nodig actie. De werkgever ondersteunt werknemers als zij last hebben van verstoorde arbeidsverhoudingen en pakt verstoringen in de arbeidsverhoudingen adequaat aan.

Verantwoordelijkheid werknemer

Als je een onbalans in werkdruk ervaart dan neem je adequate actie, zoals het bespreken ervan met je leidinggevende. Is bespreking met jouw leidinggevende niet mogelijk dan neem je contact op met een deskundige zoals bedrijfsmaatschappelijk werker of een vertrouwenspersoon.
Als je een onbalans waarneemt bij één van je collega’s dan neem je eveneens adequate actie, zoals het bespreken met de betreffende collega en je leidinggevende.

Relatie met wet/regelgeving

Arbowet artikel 3

Doel

Signalen van onbalans worden waargenomen. Zo nodig worden verbetermaatregelen getroffen. Hiermee is de kans groot dat negatieve gevolgen van werkdruk worden voorkomen.

Nadere informatie

Leidinggevende of neem contact op met contactecop@rijksoverheid.nl