Afspraken Werkdruk en ongewenste omgangsvormen

Arbocatalogus Werkdruk en ongewenste omgangsvormen

Risico’s inventariseren en evalueren

Ten minste eens in de drie jaar worden de risico’s rond werkdruk en ongewenste omgangsvormen geïnventariseerd en geëvalueerd. In deze RI&E besteedt de werkgever aandacht aan haar visie rond werkdruk en ongewenste omgangsvormen, de aard en omvang ervan in haar departement en de genomen beleids- en overige maatregelen rond deze thema’s. De genomen maatregelen worden opgenomen in het plan van aanpak van de RI&E. Ten minste jaarlijks wordt met de ondernemingsraad besproken of de genomen maatregelen op het gebied van het tegengaan van ongewenst gedrag doeltreffend zijn gebleken.
Lees de volledige arbo afspraak Rijk Risico-inventarisatie & – evaluatie

Werkdrukonderzoek

Ten minste eens in de drie jaar wordt een vorm van werkdrukonderzoek gehouden. De resultaten van het werkdrukonderzoek worden op de verschillende niveaus besproken en worden indien nodig vertaald naar concrete en wenselijke maatregelen.
Lees de volledige arbo afspraak Rijk Werkdrukonderzoek

Gedragscodes en instructies

Elke werkgever legt in het arbobeleid vast hoe ongewenst gedrag wordt tegengegaan. In dit beleid wordt concreet aangegeven:

  • De gedragsregels over wat qua onderling gedrag wel en niet getolereerd wordt en hoe dit naar iedere medewerker duidelijk wordt gecommuniceerd.
  • De opdracht aan iedere leidinggevende om maatregelen te nemen wanneer zich ongewenst gedrag tussen collega’s voordoet.
  • Hoe werknemers die last ervaren van ongewenst gedrag van collega’s op vertrouwelijke wijze en direct ondersteuning kunnen inschakelen (vertrouwenspersonen). Hoe geregeld wordt dat deze regeling bij alle werknemers bekend is.
  • Hoe de klachtenregeling ongewenst gedrag is ingericht en bekend gemaakt. De klachtenregeling is een procedure die werknemers in staat stelt een officiële klacht in te dienen wegens ongewenst gedrag en waarin gewaarborgd is dat deze klacht met de juiste zorgvuldigheid wordt afgehandeld.

Lees de volledige arbo afspraak Rijk Gedragscodes en gedragsregels ongewenst gedrag

Creëren van veilige werkomgeving en gebouwen

Elke werkgever draagt er zorg voor dat gebouwen en terreinen zodanig zijn ingericht dat deze zo min mogelijk gelegenheid bieden aan ongewenst gedrag (sociale veiligheid).
Lees de volledige arbo afspraak Rijk Creëren van een veilige werkomgeving en gebouwen

Scholing leidinggevenden rond werkdruk en ongewenste omgangsvormen

Elke werkgever schoolt ten minste eens in de drie jaar haar leidinggevenden in de onderwerpen werkdruk en ongewenste omgangsvormen. De scholing betreft ten minste onderricht in het herkennen van signalen van onbalans bij werknemers.
Lees de volledige arbo afspraak Rijk Scholing leidinggevenden

Werkoverleg

Elke leidinggevende bespreekt ten minste eens per jaar de onderwerpen werkdruk en ongewenste omgangsvormen in zijn werkoverleg met werknemers. Besproken wordt in hoeverre er op teamniveau signalen voor werkdruk en ongewenst gedrag zijn en in hoeverre er stressverhogende factoren in het werk of de wijze van samenwerking worden ervaren. Zo nodig worden maatregelen genomen. De afspraken over deze maatregelen staan in het verslag van het werkoverleg.
Lees de volledige arbo afspraak Rijk Werkoverleg

Analyse signalen

Elke leidinggevende let binnen zijn afdeling of groep op signalen van werkdruk van de gehele groep en van zijn individuele werknemers. Van een hoog en/of stijgend ziekteverzuim tot en met onderlinge irritaties en geklaag. Bij signalen van werkdruk gaat de leidinggevende na hoe groot de onbalans is en waar deze vandaan komt. De leidinggevende maakt een bewuste keuze tussen een aanpak van werkdruk op groepsniveau en/of het begeleiden van één (of enkele) werknemers.
De resultaten van de analyse worden besproken met de leidinggevende van de leidinggevende.
Lees de volledige arbo afspraak Rijk Analyse signalen van werkdruk

Werkdruk aanpakken

Elke werkgever die werkdruk en/of ongewenste omgangsvormen op groepsniveau gaat aanpakken, maakt bewuste keuzes ten aanzien van het proces van de aanpak. De werkgever maakt keuzes hoe het inzicht in de onbalans verdiept wordt en hoe maatregelen bedacht, uitgevoerd en geëvalueerd worden. Het is de bedoeling om een zodanige werkdrukaanpak te kiezen, dat het proces een positieve bijdrage aan het effect van de aanpak levert.
Lees de volledige arbo afspraak Rijk Werkdruk aanpakken

Vergroten belastbaarheid werknemers

Elke werkgever voert beleid om de belastbaarheid van haar werknemers te vergroten. In dit beleid beschrijft de werkgever ten minste welke activiteiten worden gestimuleerd en in hoeverre deze activiteiten in tijd en financiën voor rekening van werkgever komen.
Lees de volledige arbo afspraak Rijk Vergroten belastbaarheid werknemers

Voorlichting werkdruk en ongewenste omgangsvormen voor werknemers

Alle werknemers worden ten minste eens in de drie jaar voorgelicht over het voorkomen en verminderen van werkdruk en het tegengaan van ongewenste omgangsvormen. Deze voorlichting vergroot de bewustwording en inzicht van werknemers van de eigen werkdrukbeleving en eigen grenzen en de wijze waarop van hen verwacht wordt te handelen als zij op dit gebied problemen ervaren.
Lees de volledige arbo afspraak Rijk Voorlichting werknemers

Gesprekkencyclus

In de gesprekkencyclus bespreekt elke leidinggevende ten minste eens per jaar de onderwerpen ‘werkdruk’ en ongewenste omgangsvormen met iedere werknemer. Besproken wordt in hoeverre de werknemer een balans in zijn werkdruk en stressverhogende factoren in de belasting van het werk ervaart en hoe hij zijn belastbaarheid ziet. Zo nodig worden verbeterafspraken gemaakt. De belangrijkste punten uit het gesprek worden in het verslag opgenomen.
Lees de volledige arbo afspraak Rijk Gesprekkencyclus

Hulp bij werkdruk of ongewenste omgangsvormen

Elke werknemer die een onbalans ervaart kan op eigen initiatief of op initiatief van zijn leidinggevende, kosteloos vertrouwelijke hulp krijgen van een deskundige ondersteuner. Hieronder wordt ten minste verstaan: toegang tot een vertrouwenspersoon ongewenst gedrag, toegang tot een bedrijfsarts en één tot vijf adviesgesprekken met een bedrijfsmaatschappelijk werker. De gesprekken mogen tijdens werktijd worden gevoerd.
Lees de volledige arbo afspraak Rijk Hulp bij werkdruk en ongewenst gedrag

Re-integratie bij uitval

Elke werkgever besteedt in haar verzuimbeleid specifiek aandacht aan het onderwerp ‘uitval door werkdruk/ verzuim vanwege psychische klachten’. In dit beleid beschrijft de werkgever op welke wijze er bij verzuim nagegaan wordt of werkdruk en/of ongewenste omgangsvormen bij het ontstaan van het verzuim een rol speelde en zo ja, op welke wijze en hoe dit in de toekomst kan worden voorkomen. Het beleid wordt ten minste eens in de drie jaar geëvalueerd.
Lees de volledige arbo afspraak Rijk Re-integratie bij uitval

Verantwoordelijkheid werkgever en werknemer

Bij het tegengaan van werkdruk en ongewenste omgangsvormen hebben werkgever en werknemer beiden een verantwoordelijkheid en daarbij behorende taken en mogelijkheden. In de ARBO-afspraken Rijk zijn deze expliciet benoemd.