Handreiking Brochure Voorkom RSI!

Handreikingen Beeldschermwerk

Beschrijving

In de brochure tref je informatie aan over de aard en achtergronden van RSI en krijg
je een toelichting op de drie fasen in RSI-klachten (klachten door repeterende
werkzaamheden zoals bv beeldschermwerk). De risicofactoren in het werk worden
beschreven aan de hand van de “5 W’s” te weten: werktaken, werktijden, werkdruk,
werkplek en werkwijze. Bij ieder “W-“aspect van het beeldschermwerk tref je
adviezen aan voor een juiste aanpak met bijbehorende maatregelen.

Hulpmiddel voor

Het voorkomen dan wel herkennen van gezondheidsklachten door beeldschermwerk.

Aanpak

Je kunt de brochure aanvragen bij onderstaand e-mailadres. De voorlichtingsbrochure heeft als doel het voorkomen dat je gezondheidsklachten krijgt. Gedragsaanpassing

Voor wie

Alle medewerkers die 2 uur per dag of langer werken met een beeldscherm.

Relatie met wet

Arbowet art. 8 Voorlichting en onderricht

Foto/afbeelding

Voorkom RSI

Beoogde effecten

Arbo-effect

Vergroting bewustzijn bij beeldschermwerkers ten aanzien van de risico’s bij beeldschermwerk

Efficiency-effect

Voorkomen uitval door gezondheidsklachten als gevolg van beeldschermwerk

Andere voordelen

Bewustwording

Mogelijke nadelen

Een brochure wordt niet altijd gelezen

Nadere informatie

EC O&P contactecop@rijksoverheid.nl