Wettelijke vereisten

Agressie en geweld

Het wettelijk kader is te vinden in de Arbowet (artikel, 3 lid 2) van 2007.

Arbowet

De in 2007 herziene Arbowet (artikel 3, lid 2,) introduceert de term ‘psychosociale
arbeidsbelasting’: ‘De werkgever voert, binnen het algemeen
arbeidsomstandighedenbeleid, een beleid gericht op voorkoming en indien dat niet
mogelijk is beperking van psychosociale arbeidsbelasting.’
De wetgever verstaat onder psychosociale arbeidsbelasting (PSA):

  • seksuele intimidatie, agressie en geweld
  • pesten
  • werkdruk in de arbeidssituatie die stress teweegbrengt.

Stress wordt in artikel 1 van de Arbowet gedefinieerd als: ‘een toestand die als
negatief ervaren lichamelijk, psychische of sociale gevolgen heeft’.

Arbobesluit

Het Arbobesluit werkt deze verplichting nog verder uit. In hoofdstuk 2, afdeling 4
staat in het eerste lid van artikel 2.15: ‘Indien werknemers worden of kunnen worden
blootgesteld aan psychosociale arbeidsbelasting worden in het kader van de risicoinventarisatie
en -evaluatie, bedoeld in artikel 5 van de wet, de risico’s ten aanzien
van psychosociale arbeidsbelasting beoordeeld en worden in het plan van aanpak,
bedoeld in artikel 5 van de wet, met inachtneming van de stand van de wetenschap
maatregelen vastgesteld en uitgevoerd om psychosociale arbeidsbelasting te
voorkomen of indien dat niet mogelijk is te beperken.
Aan werknemers die arbeid verrichten waarbij gevaar bestaat voor blootstelling aan
psychosociale belasting wordt voorlichting en onderricht gegeven over de risico’s
voor psychosociale arbeidsbelasting alsmede over de maatregelen die er op zijn
gericht die belasting te voorkomen of te beperken.’

Arboregelingen

Er zijn geen arboregelingen met betrekking tot werkdruk of -stress.

Overige wetgeving

Burgerlijk Wetboek Artikel 7:658 lid 1
‘De werkgever heeft een zorgplicht voor de veiligheid van de werkomgeving,
waaronder mede de verplichtingen vallen die de werkgever op grond van de
Arbeidsomstandighedenwet heeft. De werkgever moet maatregelen treffen en
aanwijzingen verstrekken die redelijkerwijs nodig zijn om te voorkomen dat de
werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt. De werkgever is
aansprakelijk voor schade die de werknemer in uitoefening van zijn werkzaamheden
lijdt, tenzij de werkgever aantoont dat hij zijn zorgverplichting op grond van is
nagekomen of dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste
roekeloosheid van de werknemer.’

Burgerlijk Wetboek Artikel 7:611
‘De werkgever is aansprakelijk voor schade wegens handelen in strijd met goed
werkgeverschap.’