PMO, (Preventief Medisch Onderzoek)

Voorlichting en ondersteuning

Beschrijving

Om te voorkomen dat men klachten krijgt of als men klachten heeft die voortkomen uit het werk, stelt de werkgever een PMO ter beschikking. Vraag hiernaar bij de leidinggevende. Voor de inhoud van het PMO zijn de in de arbeidssituatie voorkomende gezondheidsrisico’s bepalend. De werkgever stelt de werknemer in de gelegenheid een onderzoek te ondergaan, dat er op gericht is de risico’s die de arbeid voor de gezondheid met zich meebrengt zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. Het onderzoek wordt meestal uitgevoerd onder een groep werknemers maar het kan ook individueel. Inhoud en periodiciteit van het PMO worden vastgesteld in overleg met de OR.  PMO’s kunnen worden afgestemd op beeldschermwerk.

Er is binnen de sector Rijk een ontwikkeling zichtbaar waarbij als onderdeel van het gezondheidsbeleid de werkgever een PMO aanbiedt. Van een PMO zijn de drie kerndoelen:

  • Preventie van beroepsziekten en arbeidsgebonden aandoeningen bij individuele en groepen werknemers.
  • Bewaken en bevorderen van de gezondheid van individuele en groepen werknemers in relatie tot het werk.
  • Bewaken en verbeteren van het functioneren en de inzetbaarheid van individuele werknemers.

Deelname aan het PMO, dat veelal wordt uitgevoerd door de Arbodienst, geschiedt op basis van vrijwilligheid.

Resultaten

De werknemer krijgt zelf de individuele uitslag van het PMO. Daarop kan een uitnodiging tot een bezoek aan de bedrijfsarts volgen. Wanneer dat afgesproken is presenteert de Arbodienst de anonieme onderzoeksresultaten per groep of afdeling aan het management en de ondernemingsraad van de organisatie.

N.B. Wanneer men is aangesteld op een functie waarvoor een aanstellingskeuring is voorgeschreven, dan geldt een verplicht periodiek gezondheidskundig onderzoek.

Hulpmiddelen voor

Signaleren van gezondheidsproblemen van werknemers.

Aanpak

Gedrag: werknemers worden meer bewust van de invloed die het werk en gezondheid op elkaar hebben.

Voor wie

Alle werknemers.

Verplichting werkgever

De werkgever stelt de werknemers periodiek in de gelegenheid een PMO onderzoek te ondergaan. De inhoud van het PMO bevat in ieder geval een oogonderzoek. De periodiciteit en overige inhoud wordt afgestemd met adviseurs en de medezeggenschap. Aangaande verplichte periodieke onderzoeken wordt de wet gevolgd.

Verplichting werknemer

  • Het signaleren van gevaren voor de veiligheid of de gezondheid aan de leidinggevende.
  • Als de periodiciteit van de PMO niet geregeld is kan de individuele werknemer een onderzoek aanvragen bij de leidinggevende.

Relatie met wet/ regelgeving

Arbo-wet artikel 18, Arbeidgezondheidskundig onderzoek

Beoogde effecten

  • Door vroegtijdig signaleren van gezondheidsproblemen, kunnen tijdig maatregelen genomen worden.
  • Verhoging productiviteit.
  • Verbeteren inzetbaarheid werknemers.
  • Minder ziekteverzuim.
  • Niet alle werknemers zullen meedoen, het onderzoek is vrijwillig.

Nadere informatie

Leidinggevende, Preventiemedewerker, HRM of neem contact op met EC O&P