Bedrijfsarts

Voorlichting en ondersteuning

Beschrijving

De bedrijfsarts is een medisch specialist en over meestal in dienst bij een arbodienst. Hij treedt op als adviseur voor de werkgever én voor de werknemer. De bedrijfsarts:

  • Roept – afhankelijk van de contractuele afspraken – werknemers op die een bepaalde tijd verzuimen en adviseert de werkgever en werknemer over de inzetbaarheid in relatie tot medische beperkingen. Neemt zonodig contact op met andere medisch specialisten.
  • Adviseert binnen het Sociaal Medisch Team/Overleg (SMT/SMO).
  • Verzorgt aanstellings- en periodieke keuringen (ARAR)
  • Voert preventief medisch onderzoek (PMO) uit.
  • Verzorgt in bijzondere gevallen werkplekbezoeken.

Hulpmiddel voor

De bedrijfsarts is inzetbaar voor zowel preventieve als verzuimbegeleidende taken. De bedrijfsarts adviseert werkgever en werknemer ook over de terugkeer naar het werk van (langdurig) verzuimende werknemers.

Aanpak

Knelpuntvermindering en ondersteunen werkgever en werknemer bij werkhervatting.

Voor wie

Werkgevers en individuele werknemers.

Verplichting werkgever

Begeleiding van werknemers die door ziekte niet in staat zijn hun arbeid te verrichten met inbegrip van de bijstand bij de invoering van bij of krachtens artikel 25 Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.

Verplichting werknemer

Volledige medewerking verlenen betreffende de regeling zoals omschreven in het ARAR artikel 40a.

Relatie met wet/ regelgeving

  • Art. 14(a) Arbowet Maatwerk/Vangnetregeling aanvullende deskundige bijstand
  • op het gebied van Preventie en bescherming.
  • Art. 25 Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.

Beoogde effecten

Borging en vergroting van veiligheid, gezondheid en welzijn door professionele advisering.Voorkomen dan wel verkorten van uitval van werknemers door ziekte.

Nadere informatie

EC O&P