Arbodienst

Voorlichting en ondersteuning

Beschrijving

Wanneer de werknemer door ziekte niet in staat is arbeid te verrichten dan wordt de arbodienst geïnformeerd. De werknemer kan, volgens het geldende verzuimprotocol, opgeroepen worden op het spreekuur van de bedrijfsarts. Daarnaast voert de arbodienst een periodiek medisch onderzoek (PMO) uit en verzorgt desgewenst de toegang tot een deskundige voor werknemers met klachten, waarvan zij denken dat deze met het werk samenhangen. De arbodienst verzorgt ook de volgens het ARAR verplichte gezondheidskundige onderzoeken (aanstellings- en periodieke keuringen). Daarnaast kan de arbodienst gevraagd worden de risico- inventarisatie en -evaluatie (RI&E) uit te voeren en in het geval de werkgever de RI&E zelf uitvoert (door b.v. de preventiemedewerker), de resultaten te toetsen. Ook kan de arbodienst door de werkgever ingezet worden bij preventieve en curatieve werkplekonderzoeken en bij voorlichting en onderricht.

Hulpmiddel voor

 • Deskundige bijstand.
 • Advies bij het uitvoeren van een PMO, opstellen en/of toetsen van de RI&E.
 • Advies bij onderzoek en/of instelling van de eigen werkplek en de werkplekomgeving bij gezondheidsklachten.

Voor wie

Alle medewerkers.

Verplichting werkgever

 • Een contract ten behoeve van aanvullende deskundige bijstand.
 • Het informeren van de werknemer over mogelijkheden van toegang tot deskundige werknemers.

Verplichting werknemer

 • Het direct informeren van de leidinggevende bij klachten van structurele aard bij beeldschermwerk.
 • Het volgen en toepassen van voorlichting/ informatie ten behoeve van beeldschermwerk.
 • Vraag de leidinggevende bij onduidelijkheden of indien informatie wordt gemist.

Relatie met wet/ regelgeving

 • Arbo-wet artikel 11 Algemene verplichtingen van de werknemers.
 • Arbo-wet artikel 14 (a) Maatwerk/vangnet regeling Aanvullende deskundige bijstand.

Beoogde effecten

 • Advisering van de werknemer en de werkgever bij arbeidsrisico’s.
 • Het advies van de arbodienst moet leiden tot het voorkomen van risico’s of het op een aanvaardbaar niveau brengen van de risico’s.
 • De arbodienst gebruikt de ervaring die is opgedaan bij andere bedrijven.
 • De arbodienst rapporteert alleen gegevens die niet te herleiden zijn naar personen en werkt onder medische geheimhouding. Zo blijft de privacy van iedere werknemer gewaarborgd.
 • Arbo en gezondheid zijn in de eerste plaats het aandachtsgebied van leidinggevende en werknemer gezamenlijk.

Nadere informatie

Leidinggevende of neem contact op met EC O&P