Leren op de werkplek

Leren en ontwikkelen

Leren en ontwikkelen is essentieel voor het goed functioneren van de medewerkers – van laag tot hoog – bij het Rijk. Door actief te zijn op het gebied van leren en ontwikkelen investeert het Rijk in het sociaal kapitaal van het Rijk, de medewerkers. In het project ‘Leren op de werkplek’ zijn diverse manieren van ‘op niveau’ komen en blijven geïdentificeerd en gestimuleerd. De kennis die hierin is opgedaan heeft geleid tot drie publicaties:

  • Wat weten we van leren op het werk?
  • Leergroepen bij de Rijksoverheid. 5 vuistregels
  • 10x kennis benutten. Op welke manier kun je leren van je collega’s bij de rijksoverheid?

Wat weten we van leren op het werk?

Informeel leren vindt plaats door het uitvoeren van dagelijkse taken en sociale interacties, zonder dat daar formele begeleiding bij aanwezig is. De publicatie ‘Wat weten we van leren op het werk’ gaat in op het informeel leren. In deze publicatie komt het volgende terug:

  1. Een kort overzicht met daarin de belangrijkste handvaten en aandachtspunten om informeel leren te kunnen stimuleren en ondersteunen, gericht aan de hoofddoelgroep van managers en L&O-professionals die aan slag willen met informeel leren.
  2. Een wetenschappelijk rapport met daarin een uitgebreide analyse en synthese van de resultaten van wetenschappelijke studies over informeel leren.

Leergroepen: leren van en met collega’s

Leergroepen kunnen veel opbrengen voor de Rijksoverheid. Zowel voor de organisatie als voor de individuele deelnemers. Dat is gebleken uit een onderzoek met drie leergroepen in 2017. De resultaten en inzichten lees je in de publicatie Leergroepen bij de Rijksoverheid.

De vijf vuistregels

Uit het onderzoek kwam onder andere naar voren dat leren op de werkvloer niet vanzelf gaat. Daar zijn nog wel eens misvattingen over, zoals de aanname dat 70% van het leren spontaan op de werkvloer gebeurt. En daarvoor moet je reflectietijd organiseren en moet er bereidheid zijn bij betrokkenen.

De inzichten uit het onderzoek zijn samengevat in vijf vuistregels.

  • Vuistregel 1: Maak duidelijk wat een leergroep wel en niet is en kan opleveren.
  • Vuistregel 2: Werk met een enigszins homogene groep.
  • Vuistregel 3: Selecteer op/investeer in bereidheid om op deze manier te leren.
  • Vuistregel 4: Organiseer voldoende reflectietijd.
  • Vuistregel 5: Kies een externe begeleider, concrete casuïstiek en opdrachten.
Illustratie van drie personen op straat, waarvan 2 naar elkaar zwaaien

Tien methodes om kennis te borgen

De publicatie ‘10x kennis benutten’ geeft tien methodes om kennis te borgen binnen de organisatie. En dat is nodig, want als je het aantal ambtenaren bij departementen, uitvoeringsorganisaties en inspecties vermenigvuldigt met de gemiddelde werktijd bij het Rijk, is er twee miljoen jaar aan ervaring binnen de rijksoverheid.

In de publicatie komen verschillende rijksambtenaren aan het woord over hoe zij kennis borgen. Van professionals die zich bezighouden met Leren en Ontwikkelen bij het Rijk tot en met procesbegeleiders elders in de organisatie. Het heeft geleid tot 10 uiteenlopende methodes om kennis binnen de organisatie te houden.

Logo 10x keenis benutten

Waarom A+O fonds Rijk dit belangrijk vindt

A+O fonds Rijk vindt goed onderzoek naar nieuwe initiatieven en ontwikkelingen binnen het Rijk belangrijk. Er is een onvoorstelbare hoeveelheid kennis in huis binnen het Rijk. Het A+O fonds Rijk vindt het belangrijk om van elkaar te kunnen leren. Zo kan die kennis zo goed mogelijk worden benut.